Mørkeberg Slægten 

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

1. Jens Mørkeberg  -  *1758(?) - 1832

Skrædder i Vester Egede - Hvor stammer han fra?
Gift med Kirsten/Kirstine Jacobsdatter - Min 3 x Tipoldefader

Med nuværende viden betragtes Jens Mørkeberg som
Mørkebergslægtens stamfader.

Flere i slægten har søgt efter Jens Mørkebergs oprindelse - men hidtil uden et resultat, der kan dokumenteres.

I slægten har gennem årene været flere teorier - nogle bringes her i kort form:

 • JM var indvandret fra Norge - Det skal her erindres, at Norge var i union
  med Danmark indtil 1814 - Norske mænd var derfor i betydeligt antal soldater
  i Danmark.

 •  JM var indvandret fra Tyskland - Blev han evt. inviteret af herskabet
  på Gisselfeld, fordi han var en dygtig skrædder? - Grevinden på Gisselfeld
  var født i Rendsburg i Tyskland.

 •  JM var plejebarn hos en Svend ? i Pedersborg sogn ved Sorø - Se senere oplysninger fra lægdsrullen.

 •  JM havde oprindeligt et andet efternavn - men antog navnet Mørkeberg/Mörcheberg, da han var soldat.

Første konkrete spor efter Jens Mørkeberg er fundet i lægdsrulle-oplysninger fra
1791 for V. Egede sogn i Vordingborg amt. - JM er her angivet som 33 år gammel,
62 tommer høj, født i Pedersborg sogn, søn af ’Svend Mörchebierg’ og boende i ’Bolbroehuset’.
Desværre er der ikke fundet en Svend Mørkeberg i Pedersborg eller omliggende sogne.

Ud fra denne og andre oplysninger kan det anslås, at Jens Mørkeberg må være født omkring 1758.

Næste spor er fundet i kirkebogen for Vester Egede sogn, hvor Ungkarl Jens Mörcheberg i 1792 blev trolovet og gift med Pigen Kirstine Jacobsdatter.
Forlovere var 'Christopher Kromand og Jacob Nielsen af Wester Egede’

Kirstine/Kirsten Jacobsdatter var født i V. Egede sogn i 1767 som datter af
Jacob Nielsen.

Ved folketællingen 1787 var hun tjenestepige hos kromand Ole Christophersen i V. Egede - måske har hun mødt Jens Mørkeberg på kroen?

Ægteparret har sikkert boet de første år i Bulbrohuset, som ejedes af Gisselfeld.
(Foto 2004)
Huset ligger ca. 2 km nord for V. Egede ved vejen mod Gisselfeld.
I Bulbrohuset blev deres første barn født i 1793, men de flyttede hurtigt til et hus i landsbyen V. Egede.
Bulbrohuset

Ved barnedåb i 1794 og 1796 var Jens Mørkeberg angivet som boende i ’Møllen’ -
men uden angivelse af, om det var møllen ved Brødebæk eller den mølle, der dengang
lå i den østlige del af V. Egede by.

Ved barnedåb i 1797 var Jens Mørkeberg angivet som ’Skræddermester i V. Egede’.

Iflg. kilder i slægten er der dokumentation for, at Jens Mørkeberg i 1808 boede i et lejet hus på matr.nr. 48 i V. Egede - en ejendom, der i dag har adressen Birkedommervej nr. 14.
Familien er muligvis flyttet ind i dette hus allerede omkring år 1800.
Ved folketællingen i 1801 var Jens Mørkeberg nemlig registreret som ’Jordløs Husmand og Skrædder’.
Huset matr.nr. 48 i V. Egede

Det er sandsynligt, at Jens Mørkeberg boede her til sin død - og at lejemålet blev videreført af hans efterkommere helt op i 1900-tallet.

Kortet herunder viser landsbyen Vester Egede i 1807.

Bykort V. Egede - 1807


Jens og Kirsten blev forældre til 8 børn - alle født i V. Egede sogn -
men kun 4 af børnene blev mere end 15 år gamle.
De opfostrede også en plejedatter fra Fødselsstiftelsen i København.

1.     Ellen Mørkeberg (død 3 år gl.) *1793 - †1795
2.     Marie Mørkeberg (død 15 år gl.) *1794 - †1809
3.    Ellen Kirstine Mørkeberg (død 13 år gl.) *1796 - †1809
4.   Johan Christopher Mørkeberg - Se note *1798 - †1861
5.    Frederich Christian Mørkeberg - Se note *1801 -1845
6.    Carl Wilhelm Mørkeberg - Se note *1805 - †1837
7.    Niels Henrich Mørkeberg (død 0 år gl.) *1807 -1807
8.    Hans Henrich Mørkeberg - Se note *1808 - †1872
9.    Ellen Cathrine (plejedatter) - Se note *1816 - †1857

Ved folketællingen 1801 var 2 personer i V. Egede opført som ’Skrædder’ og 1 som ’Bondeskrædder’. - På den tid sagde man, at en skrædder kunne forsørge en familie,
hvis han havde 30-40 familier at sy for.

Der er ingen beretninger om, hvor stort ’Mørkebergs Skrædderi’ har været -
men det har i hvert fald omfattet Jens Mørkeberg selv og i nogle år også 3 sønner
og plejedatteren Ellen.
Kilder i slægten mener at vide, at Jens Mørkeberg også havde opgaver på det nærliggende Gisselfeld, og at herskabet herfra muligvis har været med til at bekoste sønnen Johan Christophers uddannelse på Jonstrup Seminarium, hvor han bestod lærereksamen i 1818.

Ved sønnen Johan Christopher Mørkebergs bryllup i 1820 underskrev Jens Mørkeberg
sig således som forlover i kirkebogen for Kongsted sogn:

Jens Mørkebergs underskrift 1820

Jens Mørkeberg døde den 21. maj 1832 og blev begravet på V. Egede kirkegård.
I kirkebogen er skrevet, at han var 75 år gammel ved sin død, og at han var ’Skræddermester og Hmd. i Westeregede'. - Han havde altså været skrædder i
V. Egede i ca. 40 år.

Skifte efter Jens Mørkeberg fremgår af skifteprotokollen for Gisselfeld Kloster Gods. Arvingerne var hans efterlevende enke samt de 4 sønner Johan Christopher
(skolelærer i Kongsted), Frederik Christian (skovfoged ved Gavnø), Carl Wilhelm og
Hans Henrich (begge skræddere i V. Egede).
De 4 sønner sagde ja til, at moderen måtte hensidde i uskiftet bo
’saalænge hun lever i ugift Stand’.

Kirstine Jacobsdatter var 65 år gammel ved Jens Mørkebergs død, og sammen med sønnerne Carl Wilhelm og Hans Henrich samt plejedatteren Ellen Katrine drev hun skrædderiet videre.

Kirstine Jacobsdatter døde den 25. marts 1847 og blev begravet på V. Egede kirkegård.
Iflg. kirkebogen døde hun af 'Alderdom i sit 80. Aar’.

Skrædderiet blev så videreført af den yngste søn Hans Henrich, som var 39 år gammel ved moderens død.

Skifte efter Kirsten/Kirstine Jacobsdatter blev behandlet i marts/april 1847.
Arvingerne var sønnerne Johan Christopher Mørkeberg (49 år, skolelærer i Kongsted)
og Hans Henrich Mørkeberg (39 år, skrædder i V. Egede) samt 7 umyndige børn af afdøde Frederich Christian Mørkeberg (skovfoged ved Gaunø).

Boets effekter blev bortsolgt ved auktion, og da indtægterne herfra end ikke kunne dække begravelsesomkostningerne, så blev der intet at arve.


Om Jens Mørkeberg og Kirstine Jacobsdatters børn.

Som nævnt døde 4 børn inden de blev voksne.
Om de øvrige kan kort oplyses:

4. Johan Christopher Mørkeberg (JCM) - *1798 - †1861 Se biografi

o    Født august 1798 i V. Egede

o    Bestod lærereksamen 1818 ved Jonstrup Seminarium i København

o    Samme år ansat som ’huslærer’ på Gisselfeld

o    Ansat som skolelærer og kirkesanger i Kongsted i 1819

o    Gift 1820 med Lovise Augusta Bøttner (født 1794 i Jægersborg ved København)

o    Ægteparret blev forældre til 4 børn:
- Christian Frederik (1821-1905) - Blev købmand i Præstø -  Se biografi
- Carl Wilhelm (1823-1890) - Blev bl.a. forpagter, restauratør og vognmand
- Henriette Ottine Dorethea (1826-1829) - Døde 3 år gammel.
- Sophus Ludvig (1828-1896) - Blev skolelærer i V. Broby ved Sorø

o    JCM døde 63 år gammel i 1861 i Kongsted - efter flere års svagelighed.

o    Hans enke Lovise døde 94 år gammel i 1887.

5. Frederich Christian Mørkeberg - *1801 - †1845

o    Født i december 1801 i V. Egede

o    Konfirmeret 1817 i V. Egede

o    Skrædder i V. Egede hos faderen Jens Mørkeberg

o    Gift 1830 med Cathrine Lisbeth Olesdatter (født 1805 i Braaby sogn)

o    Fra 1830 skrædder og skovfoged i Ellevænget i Rønnebæk sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Christian (1831-1914) - Bl.a. bødker i Rønnebæk sogn
- Marie - Født 1833 - Blev plejedatter hos skovrider Brehm i V. Egesborg sogn
- Jens Frederik (1835-1867) - Død 1867 som ugift købmand i Kongsted
- Dorthe Sophie - Født 1838
- Carl Wilhelm - Født 1841 - Bl.a. værtshusholder i Ringsted
- Hans Hendrich - Født 1843
- Frederik Christian - Født 1845

o    FCM døde kun 43 år gammel i 1845 i Rønnebæk sogn - Død af ’Brystbetændelse’

o    Hans enke Cathrine Lisbeth giftede sig igen i 1846

6. Carl Wilhelm Mørkeberg - *1805 - †1837

o    Født i februar 1805 i V. Egede

o    Konfirmeret 1819 i V. Egede

o    Arbejdede som skrædder i V. Egede hos faderen Jens Mørkeberg

o    Døde kun 32 år gammel (ugift) i 1837 i V. Egede

8. Hans Henrich Mørkeberg - *1808 - †1872  -  Se udførligt notat om HHM (åbner nyt vindue)

9. Ellen Kathrine Mørkeberg (plejedatter) - *1816 - †1857

o    Født 4. december 1816 på Fødselsstiftelsen i København
Angivet som ’Barn nr. 902 af Moder nr. 898.

o    Konfirmeret 1831 i V. Egede

o    Arbejdede som Skrædderpige/Skrædderske i V. Egede

o    Døde 40 år gammel (ugift) i 1857 i V. Egede

Sidetop


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021