Taarnemark Skole 

Søren Christian Jensen *1824 - †1914

Lærer ved Taarnemark Skole fra 1856 til 1894

Søren Christian Jensen (SCJ) blev født d. 8. juni 1824 i Lendum sogn i Hjørring amt.
Han var søn af Boelsmand Jens Christian Sørensen og Hustru Maren Sørensdatter i Aggersborg.

Forældrene var blevet gift i Lendum kirke d. 9. april 1824 - men allerede i marts 1825 døde faderen kun 26 år gammel (han døde i Skærum sogn - muligvis efter en ulykke med en hest).
Moderen (Maren Sørensdatter) fik i 1829 en 'uægte søn' Jens Christian Jensen Aggersborg. - Senere (i 1837) blev hun trolovet med barnets fader, Jens Jensen Wange, men iflg. kirkebogen blev trolovelsen tilbagekaldt (ingen vielse).

SCJ blev konfirmeret i Lendum kirke i 1839, og ved FT-1840 og FT-1845 boede han hos moderen i
Løth i Lendum sogn. Moderens erhverv var angivet som 'Wæverske'.

Fra han var 9-10 år gammel var han ude at tjene som vogterdreng om sommeren, og efter konfirmationen kom han i tjeneste på herregården Lengsholm i nogle år.

Derefter kom han i arbejde og i lære hos en bygningshåndværker, men efter 3 år forlod han dette fag, som også faldt ham lidt besværligt, da han var 'lille af vægt og ikke havde de store kræfter'.

På grund af en brok-skade fra tiden som håndværker blev han på sessionen anset som uegnet til militærtjeneste.

SCJ's moder ønskede, at han skulle være skolelærer, og da han nu selv havde lyst dertil, blev han i sommeren 1848 optaget som elev på Ranum Seminarium, og 2 år senere - i sommeren 1850 - blev han dimitteret med 1ste karakter.

Forstanderen på Ranum Seminarium var på det tidspunkt den kendte cand. theol. Ludvig Christian Müller, som havde forbindelse til N.F.S. Grundtvig og i København havde undervist bl.a. Søren Kirkegaard og H.C.Andersen.

Ved FT-1850 boede SCJ (26 år) hos gårdmand Christen Nielsen i Ranum i Bjørnsholm sogn, Aalborg amt - angivet som Seminarieelev.

Efter en kort tid som hjælpelærer i Ranum, fik SCJ ansættelse som hjælpelærer ved Taarnemark skole i Kongsted sogn. Han ankom her til d. 12. december 1850

Ved folketællingen pr. 1. februar 1855 var SCJ registreret således:

Jens Larsen

70

Gift

Skolelærer

Nielstrup, Ulse Sogn

Kathrine Nielsen

71

Gift

Hans Kone

Karlebo Sogn

Rasmus Larsen

34

Ugift

Husfaderens Søn

Her i Sognet

Ane Charlotte Larsen

24

Ugift

Husfaderens Datter

Her i Sognet

Søren Christian Jensen

31

Ugift

Hjælpelærer

Lendum, Hjørring Amt

Ved folketællingen i 1855 underskrev
SCJ sig således:

I 1855 fik SCJ fast ansættelse som skolelærer ved Kostræde skole i Køng sogn.
Her var han kun i ganske kort tid, idet han samme år søgte og fik det bedre lønnede embede som lærer ved Tornemark skole, hvor han før havde været hjælpelærer.

Samme år - d. 30. november 1855 - blev 'Skolelærer i Kostræde, Ungkarl Søren Christian Jensen (31)' gift i Kongsted kirke med Pigen Ane Charlotte Larsen (24) af Taarnemark.
Skolelærer Mørkeberg i Kongsted og Skolelærer Larsen i Taarnemark var forlovere.

Ane Charlotte Larsen var datter af den nu 70 år gamle lærer ved Taarnemark skole, Jens Larsen. - Hun var født d. 17. dec. 1831 som datter af 'Skolelærer Larsen og Hustru Maren Christensdatter på Thaanemark'.


Lærer ved Taarnemark skole

Omkring årsskiftet 1855-1856 overtog SCJ lærerembedet ved Taarnemark skole efter svigerfaderen Jens Larsen.

Kaldsbrevet til Tornemark skole var udstedt af Hofjægermester Mylius på Lystrup

Se flere oplysninger i afsnittet om Taarnemark Skole.

SCJ var lærer ved Taarnemark skole i ca. 39 år til han søgte og blev bevilget sin afsked som 70-årig i 1894 (med en årlig pension på 1.048 kr.).


Søren Christian Jensen og hans familie.

Som nævnt blev SCJ i 1855 gift med Ane Charlotte Larsen.
I perioden 1856-1870 blev de forældre til 5 børn:

  1. Marie Jensine Jensen - F. 11/12-1856
  2. Ane Petrine Jensen - F. 11/11-1859
  3. Johanne Frederikke Jensen - F. 28/12-1862
  4. Jens Christian Jensen - F. 25/4-1866
  5. Peter Frederik Jensen - F. 20/5-1870

 Ved folketællingerne 1860-1890 var familien registreret således:

FT-1860 - Kongsted, Taarnemark, Skolen
Søren Christian Jensen, 35,Gift, Skolelærer, Saltum Sogn Hjørring Amt
Ane Charlotte Jensen, 23,Gift, hans Kone, Her i Sognet
Marie Jensine Jensen, 4, Deres Barn, Her i Sognet
Ane Petrine Jensen, 2, Deres Barn, Her i Sognet
Ane Sophie Frederiksen, 19, Tjenestepige, V. Egede

 FT-1870 - Kongsted sogn, Taarnemark Skole
Søren Christian Jensen, 45, Gift, Skolelærer, Saltum Sogn, Hjørring Amt
Ane Charlotte Larsen, 37, Gift, hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Marie Jensine Jensen, 13, Ugift, Barn, Kongsted sogn
Ane Petrine Jensen, 11, Ugift, Barn, Kongsted sogn
Johanne Frederikke Jensen, 7, Ugift, Barn, Kongsted sogn
Jens Christian Jensen, 3, Ugift, Barn, Kongsted sogn
Maren Sørensdatter, 69, Enke, Husfaderens Moder, Lindom Sogn, Hjørring amt

 FT-1880 - Kongsted sogn, Tornemark, Skolen
Søren Christian Jensen, 55, Gift, Skolelærer, Saltum Sogn Hjørring Amt
Ane Charlotte Larsen, 47, Gift, hans Hustru, Kongsted Sogn Præstø Amt
Ane Katrine(?) Jensen, 20, Ugift, deres Barn, Kongsted Sogn Præstø Amt
Johanne Frederikke Jensen, 17, Ugift, deres Barn, Kongsted Sogn Præstø Amt
Jens Christian Jensen, 13, Ugift, deres Barn, Kongsted Sogn Præstø Amt
Peter Frederik Jensen, 9, Ugift, deres Barn, Kongsted Sogn Præstø Amt

 FT-1890 - Kongsted sogn, Taarnemark
Søren Christian Jensen, 65, Gift, Skolelærer, ? Sogn Hjørring Amt
Ane Charlotte Jensen, 58, Gift, Husmoder, Taarnemark
Lars Christian Larsen, 13, Ugift, Tyende, Eskildstrup

 Ane Charlotte Larsen (SCJs hustru) døde d. 23. marts 1894 og blev begravet i Kongsted d. 30. marts. - Hun blev 62 år gammel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som nævnt gik den over 70 år gamle lærer og enkemand Søren Christian Jensen på pension i 1894 (kort tid før skolens nedlæggelse).

Forinden havde han muligvis bygget et mindre hus ikke langt fra skolen
(se noter til
kort nr. 4 i bilag 1).

Sidst i 1800-tallet eller først i 1900-tallet flyttede han fra i Taarnemark til 'Skademosehus' i Tingerup hos datteren Marie Jensine, som i 1891 var blevet gift med Kasper Larsen Pedersen.

Her boede han til sin død i 1914.


Sognerådsformand og formand/bestyrer i sparekassen.

Søren Christian Jensen må have været en dygtig og agtet mand i Kongsted sogn.

I et notat (af Hans Jakobsen, Kongsted) fremgår det, at han i en årrække var formand og bestyrer af Kongsted Sparekasse samt sognerådsformand.

Det nævnes, at han fortsatte som sognerådsformand og sparekassebestyrer i nogle år efter sin afsked som lærer i Taarnemark - For begge stillinger havde han kontor på sin nye bopæl hos datteren og svigersønnen på den noget afsides liggende 'Skademosegaard'.

Notatet findes i ringbind på Lokalhistorisk Arkiv i Fakse.

Han var sognerådsformand i 24 år (fra 1880 til 1903). Hans underskrift som sognerådsformand er fundet på folketællinger og andre dokumenter dateret i årene 1880, 1883, 1890, 1891 og 1903. - Eksempler:

  

Kongsted Sparekasse blev stiftet i 1869, og meget tyder på, at SCJ kan have været en af initiativtagerne. Sognepræsten i Kongsted (B. Q. Vestesen) var den første formand for sparekassen, men i 1877 overgik formandsposten til 'Lærer Jensen'.

Han ledede og bestyrede sparekassen i 32 år indtil han i en alder af 84 år fratrådte ved generalforsamlingen i januar 1909. Rent arbejdsmæssigt var han nok holdt op i 1908. Det fremgår nemlig af protokollen, at der ikke var blevet afholdt nogen generalforsamling i 1908 'på grund af Formandens Sygdom og Alderssvaghed'.
Han tildeltes et honorar på 100 kr. som 'en Anerkendelse for den Dygtighed hvormed han i saa mange Aar har ledet Sparekassen'.


Dannebrogsmand.

'Forhenværende Lærer og Sogneraadsformand Søren Christian Jensen' blev den 28. maj 1904 udnævnt til 'Dannebrogsmand'.

Fotografiet herunder er taget i den anledning og indsendt til Ordenskapitlet i juli 1904.
Tilsvarende foto har indtil for nylig været ophængt i bestyrelseslokalet i Kongsted Sparekasse.

Dannebrogsmand Søren Christian JEnsen
Dannebrogsmand S. C. Jensen - 1904


Søren Christian Jensen døde d. 4. januar 1914 på Præstø Amts Sygehus i Fakse og blev begravet 10. januar på Kongsted kirkegård som 'Pens. Lærer i Skademosehuset, til 1895 Lærer ved den daværende Skole paa Tornemark i Kongsted sogn'
Han blev 89 år gammel.

Til højre er vist hans gravsten, der stadig findes på Kongsted kirkegård.

Gravsten på Kongsted kirkegård


Fotografierne herunder af Søren Christian Jensen og hans familie er velvilligt stillet til rådighed af hans oldebarn Peter Jacob Phister.

Ane Charlotte Larsen
Ane Charlotte Larsen

Ane Charlotte Larsen
Ane Charlotte Larsen

Søren Christian Jensen
Søren Christian Jensen

S. C. Jensen med familie - Ca. 1869

 

Som nævnt blev Søren Christian Jensen og Ane Charlotte Larsen forældre til 5 børn.

Om disse kan kort nævnes:

1. Marie Jensine Jensen

o    Født 11. december 1856 i Taarnemark, Kongsted sogn.

o    Konfirmeret 1871 i Kongsted kirke

o    Gift 28/2-1891 i Kongsted kirke med Kasper Larsen Pedersen af Hjorthøj, Drejø sogn.

o    Børn:
- Ane Charlotte Petersen - F. 10/1-1893 i Flemløse sogn, Odense amt

o    Død 46 år gl. d. 8. maj 1903 i Kongsted sogn

o    Ved FT-1916 og FT-1925 boede Gaardmand Kasper Petersen i Tingerup (matr.nr. 4) - og nu gift med Margrethe Petersen

2. Ane Petrine Jensen

o    Født 11. november 1859 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1873 i Kongsted kirke

o    Boede ved FT-1880 hos forældrene i Taarnemark (20 år, ugift)

o    Død 12. juni 1942 i Korsør *)

3. Johanne Frederikke Jensen

o    Født 28. december 1862 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1877 i Kongsted kirke

o    Boede ved FT-1880 hos forældrene i Taarnemark (17 år, ugift)

o    Gift ca. 1884 med Tømrer Jens Christian Jensen

o    Børn:
- Marie Jensen - F. 19. dec. 1884 i Kongsted sogn
- Charlotte Sofie Jensen - F. 4. april 1886 i Fakse sogn
- Carl Christian Jensen - F. 6. august 1888 i Fakse sogn
- Alfred Christian Jensen - F. 21. august 1894 i Fakse sogn

o    Sidst i 1800-tallet må ægteparret være flyttet fra Fakse sogn til Taarnemark i Kongsted sogn.
(Sandsynligvis til det sted, hvor Taarnemark skole lå).

o    Johanne Frederikke døde 37 år gl. d. 19. april 1900 på Taarnemark i Kongsted sogn

o    Ved FT-1906, FT-1916 og FT-1925 boede enkemand Jens Christian Jensen i Taarnemark på matr.nr. 4-b (der hvor skolens bygninger lå i 1800-tallet).

4. Jens Christian Jensen

o    Født 25. april 1866 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1880 i Kongsted kirke

o    Gift 5. nov. 1897 i Frederiksberg med Ansine Helene Andersen *)

o    Beskæftigelse: Forvalter, vognmand, landmand *)

5. Peter Frederik Jensen

o    Født 20. maj 1870 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1884 i Kongsted kirke

o    Gift 12. aug. 1898 i Budolfi kirke, Aalborg, med Lily Mary de/von Striker *)

o    Børn: *)
- Auri Charlotte Stricker-Jensen - F. 4. dec. 1899 i Frederiksberg
- Tyge Stricker-Jensen - F. 13. januar 1903 i Frederiksberg
- Gudrun Meta Stricker-Jensen - F. 28. marts 1906 i Frederiksberg
- Peter Stricker-Jensen - F. 7. juli 1914 i Frederiksberg (død samme år)

o    Beskæftigelse: Oberstløjtnant i København og på Island *)

o    Død 21. dec. 1935 i Frederiksberg *)

*) Kilde: Oplysninger fundet på http://www.phister.org/1557.htm
Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

gixmo.dk
Denne side er redigeret d.  11. december 2018