Taarnemark Skole 

Bilag 1 - Kortbilag

 Kort 1. - Matr. kort 1810-1859.

Af kortet kan man udlede, at matr.nr. 4 i 1810 (da kortet startede) havde tilhørt 'Degne Embedet' i Kongsted. Arealet var da 244.690 alen2 (ca. 9,6 ha eller 17,5 tdr. land).

Da Taarnemark skole så skulle bygges i 1817 er matr.nr. 4 blevet opdelt i 2 lodder, som så er blevet indtegnet på kortet således:

Matr.nr. 4-a: Skolelærer Mørkeberg, Kongsted skole - 108.300 alen2 (ca. 7,7 tdr. land)

Matr.nr. 4-b: Skolelærer Larsen, Taarnemark skole - 138.490 alen2 (ca. 9,9 tdr. land)

Adgangsvejen til Taarnemark skole synes ikke at være indtegnet på kortet.


Kort 2. - Matr. kort 1859-1876.

Der er tale om en rentegning af kort nr. 1, som dette så ud i 1859.
Umiddelbart synes der ikke at være sket ændringer i årene 1859-1876.


Kort 3. - Landkort 1842-1899.

Til forskel fra matrikelkortet kan man på dette landkort se både skolens placering på grunden og adgangsvejen til skolen


Kort 4. - Matr. kort 1876-1931.

Kortet viser situationen ved slutningen af perioden - dvs. i 1931.

Heraf kan bl.a. udledes:

 • 'Gammelt' matr.nr. 4-a (skolelod til Kongsted skole) er på et tidspunkt blevet opdelt i 3 nye lodder (matr.nr. 4-d, 4-e- og 4-f).

 • Af 'gammelt' matr.nr. 4-b (Taarnemark skole indtil 1896) er tilsyneladende blevet udstykket en lille grund - matr.nr. 4-c - i det østlige hjørne med markeret adgangsvej fra vejen til matr.nr. 4.b

Hvis man mht. til matr.nr. 4-c kigger nærmere på kort nr. 3 (landkortet), så ser det ud til, at denne vej har eksisteret før 1899.
Det er derfor sandsynligt, at matr.nr. 4-c er opstået i perioden 1876-1899.

Kan det evt. være den gamle lærer Søren Christian Jensen, der købte matr.nr. 4-c - måske allerede i 1880'erne - og byggede et lille 'pensionist-hus' på grunden?

Selv om vi her er ude i gætterier, så er der noget, der taler for denne teori:

 • Ved siden af lærerembedet var S. C. Jensen allerede i 1880'erne både sognerådsformand og formand/forretningsfører for Kongsted Sparekasse.
  De 2 sidstnævnte job kunne han fortsætte med efter sin afsked som lærer - men så måtte han jo have et hus, da skolen tilhørte kommunen.
  Hvis han planlagde noget i den retning i 1880'erne, så kunne han jo ikke på det tidspunkt vide, at hans hustru døde i 1894 og at Taarnemark skole blev nedlagt i 1896.

 • På kort nr. 3 (landkortet) ser det ud til, at der var et hus på grunden i 1899 (og det kan være bygget mange år tidligere).

 • Lærer S. C. Jensen er i vurderingsprotokollerne angivet som ejer af matr.nr. 4-c ved ejendomsvurderingerne i 1904 og i 1909.
  Ved vurderingen i 1909 var ejendommens anvendelse angivet som 'Beboelse' og den var vurderet til 400 kr. - I anmærkningsrubrikken var anført 'Beboelse for en familie af Arbejderklassen'.
  Fra folketællingen i 1906 ved vi, at S. C. Jensen på det tidspunkt boede hos en svigersøn i 'Skademosehus' - så huset i Taarnemark var måske lejet ud(?).

 • Ved ejendomsvurderingen i 1916 - dvs. 2 år efter S. C. Jensens død - var matr.nr. 4-c blevet sammenlagt med matr.nr. 4-b.
  Ejeren af ejendommen matr.nr. 4-b og 4-c var parcellist Jens Chr. Jensen, som var Søren Christian Jensens svigersøn.


Kort 5. Matr. kort 1931-1974.

Kortet viser situationen ved kortperiodens slutning (1974) - og med rødt er indtegnet ændringer i perioden 1931-1974.

 • Fra det 'gamle' matr.nr. 4-b er jorden blevet skilt fra (nu 4-h) og tillagt en landbrugsejendom ved plejehjemmet.
  Matr.nr. 4-b (med bygningerne) er blevet en beboelsesejendom (nu Møllevej nr. 62).

 • Matr.nr. 4-c er nu udgået af matriklen (sammenlagt med 4-h).
  Huset på matr.nr. 4-c er sandsynligvis nedrevet(?)

De matrikulære ændringer er muligvis sket omkring 1970-1971.

 


Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  11. december 2018