Taarnemark Skole 

Jens Larsen *1785 - †1861

Lærer ved Taarnemark Skole fra 1817 til 1855

Jens Larsen (JL) blev født i Nielstrup og døbt i Ulse kirke d. 10. april 1785.

Han var søn og ældste barn af Lars Hansen og Hustru Sidse Jeppesdatter.
Forældrene var blevet gift d. 23. januar 1785 i Ulse kirke.
Inden FT-1787 flyttede de til Sønder Dalby sogn, hvor de boede i Rode.
Her var Lars Hansen angivet som 'Bonde-Huusmand'.
Få år senere flyttede de tilbage til Nielstrup, hvor Lars Hansen ved FT-1801 var opført som 'Husmand med Jord'.
Ægteparret fik 6 børn i årene 1785-1803.
Sidse Jeppesdatter døde 56 år gl. i 1814 og Lars Hansen døde 82 år gl. i 1831.

Jens Larsen blev konfirmeret i Braaby kirke i år 1800 (boede i Ulse).


Skoleholder i Hyllede

Jens Larsen havde sandsynligvis et fysisk handicap - måske noget medfødt.
I en af kilderne er han omtalt som 'krøbling'.

Som ung ernærede han sig som skrædder og som en slags 'hjælpelærer' hos den aldrende degn i Ulse, Frederik Johansen.

JL har muligvis været en ret begavet ung mand - og med anlæg for at lære fra sig.
I hvert fald blev han i 1805 (20 år gammel) ansat som den første skoleholder ved den nystartede 'Hyllede Ekstraskole' i Kongsted sogn.

Omstændighederne ved hans ansættelse var ikke helt almindelige:

Som før nævnt skulle der først i 1800-tallet starte 3 'Ekstraskoler' i Kongsted sogn - heraf 1 i Hyllede.

Skolen i Hyllede startede i 1802 med en fattig indsidder som underviser. Han skulle læse med børnene i sit hjem, men han døde kun14 dage efter skolens start.

Det lykkedes ikke at finde en afløser før i 1805, da 'den 20-aarige Skrædder Jens Larsen, en Krøbling, der i Tjeneste hos Ulsødegnen havde vænnet sig til at forene Skolehold og Skrædderi tilbød sig'.
'Han kan særdeles godt leve af det tilstaaede, især da han er ugift, og kan, naar Børnene ikke er i skole, fortjene en del ved Skrædderprofessionen' udtalte sognepræst Flemmer.

I 1809 (mens JL stadig var i Hyllede) var der bispevisitats i Kongsted kirke:

I 1809 mødte Eskildstrup, Lestrup, Borup og Hyllede Skoler - omtrent 30 Børn af hver Skole - til Visitats i Kirken.

Skolerne var omtrent lige, hvorfor Biskoppens Censur ogsaa var ligelydende for dem.

Læsning temmelig (?), Religionskundskab bedre, især i øverste Klasse, hvor Pastor Flemmer katekiserede. Skrivning antagelig Begyndelse, og Børnene var underviste i de første Specier af Regning.

Tollgreen i Eskildstrup er tro og flittig, men meget enfoldig.
Kastrup i Borup gør, hvad han kan, men det er lidet, ikkun Udenadslæsning.
Runge i Lestrup tager sig af Skolen med Iver og Nidkærhed.
Larsen i Hyllede har i den senere Tid forbedret sig og gør med god Villie, hvad han kan.

Hver Lørdag kommer de 4 Skoleholdere i 4-5 timer til Hr. Flemmer for at undervises af ham, hvad de behøver at vide. De kommer meget ordentlig og profiterer af Undervisningen.

Menighedens indsigtsfulde og utrættelig virksomme Lærer, Hr. Flemmer, fortjener den varmeste Tak for den Iver, hvormed han underviser Ungdommen i Sognets Skoler og i den af ham stiftede Søndagsskole, og tillige stræber at danne Skolelærerne selv.

Af referatet kan udledes, at Jens Larsen i 1809 var i gang med at forbedre sin uddannelse på det, der senere i 1811 startede som Flemmers 'Uddannelsesanstalt for uuddannede Skoleholdere i Præstø Amt'. - Kurset for sognets egne 4 skoleholdere sluttede i 1810.
Kursisterne blev undervist i skrivning, regning, læsning, geografi, naturlære, katekisationer samt råd og regler om den daglige skolegerning.
Om JL er fundet følgende vurdering:
'Skoleholder Larsen, Hyllede, som ved Undervisningens Begyndelse skrev meget maadeligt, kunde ved Slutningen af 1809 skrive ret godt'.

Jens Larsen blev Hyllede Ekstraskoles første og sidste lærer.
Skolen blev nemlig nedlagt i 1817, hvor både børn og lærer blev flyttet til den nyopførte 'Taarnemark Skole'.


Skolelærer i Taarnemark skole

Jens Larsen, som overflyttedes fra Hyllede skole, blev den første 'Skolelærer' på den nye skole - og her var han til sin afsked i 1855.

Se flere oplysninger i afsnittet om Taarnemark Skole.


Jens Larsen og hans familie.

Jens Larsen var ugift, da han i 1805 fik ansættelse ved skolen i Hyllede.

Den 14. januar 1814 blev han (29 år gammel) gift i Kongsted kirke med Pige Maren Christensdatter fra Hyllede.
Som forlovere optrådte Udflyttergaardmand Jens Jensen af Hyllede (sandsynligvis brudens stedfader) og Lars Hansen, Husmand i Ulse (brudgommens fader).

Maren Christensdatter var født i 1787 (døbt 22. april) som datter af 'Afgangen Gmd. Christen Berentzen i Hyllede' og Margrethe Jensdatter.

I løbet af de næste 20 år blev Jens og Maren forældre til 9 børn:

1.    Sidse Kirstine Larsen - F. 27/9-1814 i Hyllede

2.    Hans Christian Larsen - F. 9/9-1817 i Hyllede

3.    Magrethe Sofie Larsen - F. 3/12-1819 ved Kongsted (døde 17/3-1821)

4.    Rasmus Larsen - F. 19/1-1822 i Taarnemark

5.    Jens Peter Larsen - F. 8/3-1824 i Taarnemark

6.    Niels Frederik Larsen - F. 28/5-1826 i Taarnemark

7.    Magrethe Sophie Larsen - F. 14/11-1828 i Taarnemark

8.    Ane Charlotte Larsen - F. 17/12-1831 i Taarnemark

9.    Carl Christian Larsen - F. 29/7-1834 I Taarnemark

Børnenes efternavne er altovervejende angivet som 'Larsen', men betegnelsen 'Jensen' og 'Jensdatter' er også set enkelte gange.

De 2 ældste børn blev født i Hyllede, og ved deres dåb var JL i kirkebogen tituleret som 'Skolelærer'.
Efter flytningen til Taarnemark skole (som nu var en hovedskole) blev han i kirkebogen angivet som 'Kirkesanger og Skolelærer'.

Ved folketællingen i 1834 boede ægteparret med 7 hjemmeboende børn i Taarnemark skole - De var registreret på denne måde:

Præstø amt, Fakse herred, Kongsted sogn, Taanemark By, Et skolehuus

Jens Larsen

49

Gift

Skolelærer

Maren Christensdatter

47

Gift

Hans kone

Hans Christian Larsen

17

Ugift

Deres barn

Rasmus Larsen

12

Ugift

Deres barn

Jens Peter Larsen

10

Ugift

Deres barn

Niels Frederich Larsen

8

Ugift

Deres barn

Sidse Kirstine Larsen

19

Ugift

Deres barn

Margrethe Sophie Larsen

5

Ugift

Deres barn

Ane Scharlothe Larsen

3

Ugift

Deres barn

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maren Christensdatter døde 51 år gammel d. 23. januar 1839 og blev begravet 30. januar i Kongsted.

Senere samme år - d. 16. november - blev den ældste datter, Sidse Kirstine, gift i Kongsted kirke, og her var Jens Larsen forlover.
I kirkebogen underskrev han sig således:

Året efter - d. 28. marts 1840 - blev enkemand Jens Larsen gift i Roholte kirke med enke Ane Kathrine Nielsdatter, som var mejerske på Strandegaard. Hun var født omkring 1784 i Karlebo sogn.

Ved folketællingen i 1845 var familien registreret således:

Præstø Amt, Fakse Herred, Kongsted Sogn, Taanemark By, Skolen

Jens Larsen

60

Gift

Skolelærer

Ulsøe Sogn

Kathrine Nielsen

61

Gift

hans Kone

Karlebo Sogn

Rasmus Larsen

24

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Jens Peter Larsen

20

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Sophie Larsen

16

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Scharlotte Larsen

13

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Christian Larsen

9

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Ved folketællingen i 1855 så registreringen således ud:

Præstø Amt, Fakse Herred, Kongsted Sogn, Taanemark By, Taarnemark Skole

Jens Larsen

70

Gift

Skolelærer

Nielstrup, Ulse Sogn

Kathrine Nielsen

71

Gift

Hans Kone

Karlebo Sogn

Rasmus Larsen

34

Ugift

Husfaderens Søn

Her i Sognet

Ane Charlotte Larsen

24

Ugift

Husfaderens Datter

Her i Sognet

Søren Christian Jensen

31

Ugift

Hjælpelærer

Lendum, Hjørring Amt

Det fremgår af folketællingen, at der nu var kommet en hjælpelærer til skolen.
Han hed Søren Christian Jensen, og han blev samme år gift med JL's datter Ane Charlotte Larsen.

Jens Larsen gik på pension ved udgangen af 1855 - Han havde da været skolelærer i Kongsted sogn i mere end 50 år. - Godt gået af en 'Skrædder' der i 1805 blev omtalt som 'Krøbling'

Embedet som skolelærer ved Taarnemark skole blev overtaget af svigersønnen
Søren Christian Jensen - Se biografi.

Jens Larsen døde 76 år gammel d. 30. juni 1861 som 'Pensioneret Skolelærer i Taarnemark'. Han blev begravet 6. juli 1861 i Kongsted.

Hans enke - Ane Cathrine Nielsen - døde 78 år gl. d. 18. januar 1863 og blev begravet i Kongsted d. 24. januar 1863 som 'Enke efter afg. Skolelærer Larsen paa Taarnemark'


Om de 9 børn i Jens Larsens ægteskab med Maren Christensdatter kan kort nævnes: 

1. Sidse Kirstine Larsen

o    Født 27. sept. 1814 i Hyllede, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1829 i Kongsted kirke

o    Gift 16/11-1839 i Kongsted kirke med Hans Christensen (27 år) af Gisselfeld.

o    Børn:
- Jens Christian Hansen - F. 1/5-1844 i Søtorup, Braaby sogn
- Maren Sophie Hansen - F. 19/7-1847 i Søtorup, Braaby sogn
- Niels Frederik Hansen - F. 3/7-1851 i Søtorup, Braaby sogn

o    Død 68 år gl. 22/11-1882 i Søtorup, Braaby sogn

o    Hans Christensen døde 78 år gl. 12/4-1891 i Søtorup, Braaby sogn

o    Ved alle fundne folketællinger boede ægteparret i Braaby sogn

2. Hans Christian Larsen

o    Født 9. sept. 1817 i Hyllede, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1832 i Kongsted kirke

o    Død 25 år gl. 31/12-1841 i Kongsted sogn

3. Magrethe Sofie Larsdatter

o    Født 3. december 1819 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Død 17. marts 1821

4. Rasmus Larsen - Også fundet som 'Rasmus Jensen Larsen'.

o    Født 19. januar 1822 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1836 i Kongsted kirke

o    Gift 16. nov. 1859 i Kongsted kirke med Tj.pige Maren Sofie Andersen (23 år)
Rasmus Larsen angivet som 37 år gl. - Ungkarl og Høker

o    Børn:
- Niels Frederik Larsen - F. 16/1-1860 i Hyllede, Kongsted sogn
- Ane Marie Kirstine Larsen - F. 19/4-1861 i Hyllede, Kongsted sogn
- Jens Christian Theodor Larsen - F. 5/2-1863 i Hyllede, Kongsted sogn
- Ane Johanne Louise Larsen - F. 6/1-1865 i Hyllede, Kongsted sogn - Død 19/1-1869
- Hans Peter Julius Larsen - F. 23/12-1867 i Hyllede, Kongsted sogn
- Ane Johanne Louise Larsen - F. 19/3-1870 i Hyllede, Kongsted sogn
- Maren Jensine Frederikke Larsen - F. 16/7-1872 i Hyllede, Kongsted sogn

o    Rasmus Jensen Larsen døde 56 år gl. 11/10-1878 som 'Detailhandler i Hyllede'

o    Ved FT-1880 boede Enke Maren Sofie Andersen med 6 hjemmeboende børn i en
Kjøbmandshandel i Hyllede, Kongsted sogn.

o    Ved FT-1890 havde sønnen Niels Frederik overtaget købmandsforretningen.

o    Maren Sofie Andersen døde 73 år gl. 19/12-1909 hos en datter i Havnelev (Begravet i Kongsted)

5. Jens Peter Larsen

o    Født 8. marts 1824 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1838 i Kongsted kirke

o    Gift 26. juni 1846 i Kongsted kirke med Marie Kirstine Christensdatter (21 år)

o    Børn:
- Christen Jensen - F. 14/9-1846 i Grunderup, Kongsted sogn
- Frederik Christian Jensen - F. 1854 i Størlinge, Everdrup sogn
- Karl Otto Jensen - F. 20/7-1868 i Størlinge, Everdrup sogn

o    FT-1850 - Angivet som 'Væver', boende i Grunderup, Kongsted sogn

o    Ved FT-1890 boede ægteparret i Flintemose, Everdrup sogn

o    Jens Peder Larsen døde 75 år gl. 4/6-1899 som 'Parcellist i Flintemose', Everdrup sogn

o    Maren Kirstine Christensen døde 82 år gl. 24/1-1907 på Everdrup Alderdomshjem.

6. Niels Frederik Larsen

o    Født 28. maj 1826 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1841 i Kongsted kirke

o    Død 23 år gl. 6/7-1849 i Fredericia *) - Faldet i 3-års-krigen ?

7. Magrethe Sophie Larsen

o    Født 14. november 1828 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1843 i Kongsted kirke

o    Gift 3. nov. 1854 i Roholte kirke med Christoffer Andreas Petersen af Mosebølle
(f. 15/2-1827 i Vordingborg).

o    Børn:
- Anna Jensine Frederikke Petersen - F. 15/5-1855 i Roholte - Død 14/12-1933 i Kbhvn.
- Magnus Frederik Christian Petersen - F. 17/1-1859 i Roholte
- Hans Jørgen Vilhelm Petersen - F. 20/4-1861 i Roholte
- Jens Julius Sophus Petersen - F. 25/12-1863 i Roholte
- Carl Ludvig Joseph Petersen - F. 20/3-1866 i Roholte
- Niels Frederik Theodor Petersen - F. 5/11-1868 (død 27/12-1871 i Roholte).

o    Ved alle folketællinger fra 1860 til 1901 boede ægteparret i Roholte by og sogn - Christoffer Andreas Petersen angivet som 'Skomager'.

o    Margrethe Sophie Larsen døde 72 år gl. 14/3-1901 i Elmue, Roholte sogn

o    Christopher Andreas (Frederiksen) Petersen døde 74 år gl. 7/3-1901 i Roholte

8. Ane Charlotte Larsen

o    Født 17. december 1831 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1846 i Kongsted kirke

o    Gift 30. nov. 1855 i Kongsted kirke med skolelærer Søren Christian Jensen

o    Børn:
- Marie Jensine Jensen - F. 11/12-1856 i Taarnemark, Kongsted sogn
- Ane Petrine Jensen - F. 11/11-1859 i Taarnemark, Kongsted sogn
- Johanne Frederikke Jensen - F. 28/12-1862 i Taarnemark, Kongsted sogn
- Jens Christian Jensen - F. 25/4-1866 i Taarnemark, Kongsted sogn
- Peter Frederik Jensen - F. 20/5-1870 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Søren Christian Jensen var lærer ved Taarnemark skole fra 1856 til ca. 1895

o    Ane Charlotte Larsen døde 62 år gl. 23/3-1894 i Kongsted sogn

o    Søren Christian Jensen døde 89 år gl. 4/1-1914 på Amtssygehuset i Fakse

9. Carl Christian Larsen

o    Født 29. juli 1834 i Taarnemark, Kongsted sogn

o    Konfirmeret 1849 i Kongsted kirke

o    Gift 1. gang 14/8-1857 i Trinitatis kirke i København med Thora Petrine Risbrigh *)

o    Gift 2. gang før 1899 med Methea Christine Dinesen *)

o    Børn - Ingen oplysninger

o    Død 77 år gl. 7/2-1912 i København *)

*) Kilde: Oplysninger fundet på http://www.phister.org/3050.htm  


Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

gixmo.dk
Denne side er redigeret d.  11. december 2018