Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Bondegaarden

Matr.nr. (1808)

13-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

891.130 kvadratalen = 35,1 ha = 63,6 tdr. land
Mosepart: 240.250 kvadratalen = 9,5 ha = 17,1 tdr. land
.

Se matrikelkort 1808-1859.

Bondegaarden, Denderupvej 19, Luftfoto 2014

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1907

Noter

Gården er sandsynligvis opstået som en 'udflyttergård' ved udskiftningen af jorderne i Vester Egede i 1796.
Før udskiftningen lå gård nr. 13 sikkert i landsbyen -
muligvis i byens vestre ende og syd for kirken.

I løbet af 1800-tallet blev dele af gårdens jord frastykket til andre formål (bl.a. til skov).
Ved handel i 1872 var gårdens areal angivet til ca. 29 tdr. land.

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført 1877.
Ved ejendomsvurderingen i 2008 er matr.nr. 13-a angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 3.344 m2

Beliggenhed

Denderupvej 19, Vester Egede - Se landkort

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

FT-1787

Peder Rasmussen, 62, Gift, Mand, gift 3. gang, Gaardbeboer
Kirsten Hendrichsdatter, 46, Gift, Kone
Jens Pedersen, 24, Ugift, Deres barn
Maren Pedersdatter, 20, Ugift, Deres barn
Rasmus Pedersen, 12, Ugift, Deres barn
Anne Marie Pedersdatter, 6, Ugift, Deres barn

FT-1801

Peder Rasmussen, 78, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Kirsten Henrichs, 63, Gift, Hans kone
Jens Pedersen, 34, Enkemand, Hans søn, Inderste og daglejer
Jørgen Jensen, 4, Ugift, Hans søn
Rasmus Pedersen, 27, Ugift, Husbondens søn, Landsoldat
Henrich Pedersen, 13, Ugift, Husbondens søn
Johanne Helvigsdatter, 26, Ugift, Tjenestepige

1802 - 1803

Peder Rasmussens hustru - Karen Henrichsdatter - døde i september 1802, og Peder Rasmussen døde i januar 1803.

Af skiftet fremgår, at der var følgende kreaturer på gården:
8 grise, 3 gæs og 1 gase, 3 høns, 6 får og 1 vædder, 3 køer, 1 kvie, 1 tyr og 3 kalve til en samlet værdi af ca. 62 Rdl.

Boets samlede indtægter udgjorde 203 Rdl., men da udgifterne beløb sig til 295 Rdl., var der intet til arv og deling.

1803

Efter Peder Rasmussens død blev gården overtaget af sønnen, enkemand Jens Pedersen.
Jens Pedersen var i 1797 blevet gift med Karen Johansdatter, men hun døde allerede i 1800.
Forinden havde de fået sønnen Jørgen i 1797.

Jens Pedersen blev i oktober 1803 blev gift igen med Karen Pedersdatter i Kongsted kirke.
Ægteparret fik 2 døtre (Karen, f. 1806, og Kirsten, f. 1811).
Hustruen Karen Pedersdatter døde 54 år gl. i 1825.
Datteren Karen Jensdatter blev i 1838 gift med Peder Madsen (se senere)

1806

Taksation til Brandforsikring 10-4-1806 - Forsikring nr. 10
Gaardmand Jens Pedersens udflyttede Gaard - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Sønder - 10 Fag, 8½ Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, en Jern Bilæggerovn, end indmuret Bryggerkedel,
samt en Skorsten og Bageovn - Takseret til 200 Rbd.

b.     Et Vestre Hus - 7 Fag, 7¾ Alen dyb.
Af samme Materialer - Til Lade og Port - Takseret til 70 Rbd.

c.     Et Nordre Hus - 16 Fag, 8 Alen dyb.
Af samme Materialer - Til Lo, Lade og Stald - Takseret til 240 Rbd.

d.     Et Østre Hus - 8 Fag, 7 Alen dyb.
Af samme Materialer - Til Lo og Lade - Takseret til 80 Rbd.

Samlet Taksation = 590 Rbd. - Ej før forsikret.

1825

Jens Pedersens hustru - Karen Pedersdatter - døde 9-7-1825 (54 år gl.).

Den efterfølgende skifteforretning viste, at der i boet var indtægter på 314 Rbd. og udgifter på 32 Rbd.
Efter fradrag af skifteomkostninger var der 268 Rbd. til arv og deling mellem enkemanden og ægteparrets 2 døtre.

Enkemand Jens Pedersen fik først halvdelen (134 Rbd.), og da han ikke agtede at indgå nyt ægteskab, fordrede han herudover en 'Broderlod' efter loven på 67 Rbd. Der var så 67 Rbd. tilbage til deling mellem de 2 døtre Karen (19 år) og Kirsten (14 år).

Enkemanden erklærede, at han ikke - uden at sælge af sit indbo - kunne udrede børnenes arv i penge.
Under værgens tilsyn forblev børnenes arv derfor indestående i faderens bo - dog således, at han til hver skulle udlevere følgende, når 'de blev i stand til at bruge det':

o    1 Dragkiste - Af Værdi 16 Rbd.

o    1 Seng med Omhæng og dyner m.m. - Af Værdi 23 Rbd.

o    1 god, ung Ko - Af Værdi 14 Rbd.

o    2 Faar - Af Værdi 4 Rbd.

o    Frit Bryllup (ved evt. indgåelse af ægteskab) - Af Værdi 23 Rbd.

I alt ydelser til en værdi af 80 Rbd. til hver af de 2 døtre.

FT-1834

Denderup Vænge - En udflyttet Gaard

Jens Pedersen, 71, Enkemand, gaardmand
Kirsten Jensdatter, 24, Ugift, hans datter
Anders Jensen, 17, Ugift, tjenestefolk
Kirsten Johansdatter, 17, Ugift, tjenestefolk
Peder Jørgensen, 10, Ugift, tjenestefolk
Hans Christian Jensen, 43, Gift, indsidder og daglejer
Sidsel Berthelsdatter, 33, Gift, hans kone
Ane Sophie Hansdatter, 8, Ugift, deres børn
Karen Marie Hansdatter, 4, Ugift, deres børn

Jens Hansen, 1, Ugift, Deres børn

Note 1839

Jens Pedersen døde 75 år gl. i 1839 som 'Aftægtsgaardmand' i Vester Egede. Gården blev sandsynligvis overtaget af svigersønnen Peder Madsen, da denne i 1838 blev gift med Jens Pedersens ældste datter, Karen Jensdatter.

Karen Jensdatter havde forinden i ca. 4 år været gift med Kristen Pedersen, som døde i 1832. I dette ægteskab var der 2 børn: Jørgen (f. 1828) og Karen Marie (f. 1831). Kristen Pedersen var husmand i 'Ellemosehuset' på Vester Egede Mark.

FT-1840

Peder Madsen, 32, Gift, Gaardmand
Karen Jensdatter, 35, Gift, hans Kone
Jørgen Christensen, 12, Ugift, Konens Børn ved forrige Mand
Karen Marie Christensen, 9, Ugift, Konens Børn ved forrige Mand
Hans Nielsen, 32, Enkemand, tjener som Karl
Peder Madsen, 16, Ugift, Tjenestedreng
Johanne Marie Larsdatter, 23, Ugift, Tjenestepige

FT-1845

Peder Madsen, 37, Gift, gårdmand, Snesere, Præstø amt
Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, I sognet
Jørgen Christensen, 17, Ugift, deres barn, I sognet
Karen Marie Christensen, 14, Ugift, deres barn, I sognet
Jacob Jensen, 22, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Hans Christian Jensen, 16, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Ane Marie Jensdatter, 27, Ugift, tjenestefolk, Toksværd, Præstø amt

Peder Jensen, 35, Gift, indsidder og daglejer, Braaby, Sorø amt
Else Hansdatter, 31, Gift, hans kone, I sognet
Ane Margrethe Pedersen, 5, Ugift, deres barn, Kongsted, Præstø amt

1847

Gaardmand Peder Madsen blev i 1847 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede og Øster Egede sogne (valgperiode 1847-1853)

FT-1850

Peder Madsen, 42, Gift, Gårdmand, husfader, Snesere
Karen Jensdatter, 44, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet
Karen Marie Christensdatter, 19, Ugift, Deres datter, Her i Sognet
Jacob Jensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Jørgen Nielsen, 33, Ugift, Tjenestefolk, Haslev

Peder Jensen, 39, Gift, indsidder og daglejer, Bråby Sogn
Else Hansdatter, 37, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet
Ane Margrethe Pedersen, 10, Ugift, Deres barn, Kongsted Sogn
Christiane Pedersen, 3, Ugift, Deres barn, Her i sognet

FT-1855

Peder Madsen, 47, Gift, Snesere Sogn, Præstø Amt, Gaardmand, Husfader
Karen Jensdatter, 49, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Karen Marie Christensdatter, 23, Ugift, Her i Sognet, Husfaderens Steddatter
Jens Pedersen, 19, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Ane Sophie Hansen, 16, Ugift, Faxe Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk

Peder Jensen, 45, Gift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Indsidder, Dagleier, Husfader
Else Hansdatter, 42, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Christiane Pedersen, 9, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Maren Sophie Pedersen, 5, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Marie Kirstine Pedersen, 2, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn

1859

Taksation til Brandforsikring 3-7-1859 - Forsikring nr. 10
Peder Madsens Fæstegaard - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Syd - 14 Fag, 36 Alen langt, 8 Alen dybt, 3¼ Alen højt (288 Alen2 / 112 m2).
Ege Bindingsværk, Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag med dukkede Gavle.
2 Skorstene af raa Sten, en Bageovn, alt indrettet til Beboelse med Bræddeloft undtagen 1 Fag i Østre Ende.
7½ Fag Vinduer med smaa Ruder, 11 glatte Døre.
Indrettet fra Øst: 1 F ag Brændehus, 2 Fag Stue, 1 Fag Køkken og Skorsten, 3 Fag Stue, 3 Fag Stue, 3 Fag Køkken og Skorsten og 1 Fag Kammer. Endvidere var tilbygget en Forstue, 1 Fag, 3 Alen lang, 6 Alen dyb, 3 Alen høj af samme Materialer som Stuehuset. Bræddeloft og en Bræddegavl.
Denne Længe, der saaledes maa regnes til 15 Fag er gammel men vel vedligeholdt.
Takseret til 525 Rdl.

b.     Vestre Længe - 13 Fag, 30 Alen lang, 7½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (225 Alen2 / 88 m2)
Ege Bindingsværk med forskelligt Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
Indrettet fra Syd: 4 Fag Faarehus, 2 Fag Indkørsel, 5 Fag Lade, 2 Fag Vognhus, 2 glatte Døre og 2 Porte.
Gammel men vel vedligeholdt.
Takseret til 260 Rdl.

c.     Nordre Længe - 16 Fag, 42 Alen lang, 8 Alen dyb, 3 Alen høj (336 Alen2 / 131 m2)
Bygningsmaterialer som foregaaende med 2 dukkede Gavle.
Indrettet fra Vest: 4 Fag Lade, 2 Fag Lo, 3 Fag Lade, 1 Fag Foderlo, 6 Fag Stald. 4 Døre og 1 Port.
Gammel men vel vedligeholdt.
Takseret til 400 Rdl.

d.     Østre Længe - 8 Fag, 21 Alen lang, 7 Alen dyb, 3 Alen høj (147 Alen2 / 57 m2).
Bygningsmaterialer som Litra b og c.
Indrettet fra Nord: 2 Fag Lo, 6 Fag Lade, 3 Døre.
Gammel men vel vedligeholdt.
Takseret til 128 Rdl.

e.     Et Hus Vest for Gaarden - 5 Fag, 14 Alen langt, 8 Alen dybt, 3½ Alen højt (112 Alen2 / 44 m2)
Forskelligt Over- og Undertømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle.
Indrettet fra Øst: 1 Fag Tørvehus, 1 Fag Vognhus, 2 Fag Svinehus, 2 Døre og 1 Port.
Ikke ret gammelt og vel vedligeholdt.
Takseret til 150 Rdl.

Samlet Taksation: 1.463 Rdl.

Af disse Bygninger er Litra a, b, c og d sammenbyggede. Imellem Litra e og b er en Afstand af 5 Alen.
Ingen fremmede Bygninger i nærheden.

1859

Efter taksation til brandforsikring i 1859 er konstrueret en skitse
over gårdens bygninger (se t.h.).

Ejer Gisselfeld Kloster - Bruger: Peder Madsen

A.     Stuehus i Syd - 14 Fag - 288 Alen2 - Tax. 525 Rdl.

B.     Vestre Længe - 13 Fag - Indkørsel, Lade mm. - Tax. 260 Rdl.

C.    Nordre Længe - 16 Fag - Lo, Lade, Stald mm. - Tax. 400 Rdl.

D.    Østre Længe - 8 Fag - Lo og Lade - Tax. 128 Rdl.

E.     Hus Vest for Gaarden - 5 Fag - Vogn- og Svinehus - Tax. 150 Rdl.

Samlet Taksation: 1.463 Rdl.

Tegningen er ikke målfast.

Litra E blev nedrevet inden 1891

FT-1860

Peder Madsen, 52, Gift, Snesere, Gmd., Huusfader
Karen Jensdatter, 54, Gift, V. Egede, Hans Kone
Karen Marie Christensdatter, 29, Ugift, V. Egede, Pleiedatter
Sidse Marie Jørgensen, 10, Ugift, Snesere, Pleiedatter
Søren Andersen, 17, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Ane Sophie Hansen, 20, Ugift, Faxe, Tjenestefolk

Peder Jensen, 49, Gift, Braaby, Indsidder, Dagleier, Huusfader
Else Hansdatter, 46, Gift, V. Egede, Hans Kone
Christiane Pedersen, 13, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Maren Sophie Pedersen, 9, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Marie Kirstine Pedersen, 7, Ugift, V. Egede, Deres Barn

Note 1862

Gaardmand Peder Madsen på Vester Egede Mark døde 54 år gl. 17-2-1862.
Iflg. testamente oprettet 5-2-1862 var hustruen Karen Jensdatter indsat som universalarving. Hun overtog derfor boet uden skifte.
Det er tænkeligt, at Karen Jensdatter har drevet gården videre indtil sidst i 1860-erne, hvor gården blev overtaget af hendes søn (Peder Madsens stedsøn) Jørgen Christensen, som indtil da boede som husmand i Everdrup sogn.

FT-1870

Jørgen Christensen, 42, Gift, Her i Sognet, Gaardmand
Inger Marie Larsdatter, 44, Gift, Kongsted Sogn, Hans Kone
Christen Jørgensen, 19, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Else Marie Jørgensen, 16, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Maren Kirstine Jørgensen, 14, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Jens Jørgensen, 9, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Niels Peder Jørgensen, 6, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Karen Kirstine Jørgensen, 3, Ugift, Everdrup Sogn, Deres Barn
Karen Jensdatter, 64, Enke, Her i Sognet, Gmd.enke, Lever af sin Aftægt

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Jørgen Christensen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris = 2.500 Rdl. - Areal ca. 29 tdr. land.
Købet blev sandsynligvis delvis finansieret ved samtidig udstedelse af pantebrev på 2.000 Rdl. til sælgeren,
og et lån på 1.000 Rdl. hos Proprietær A. Kleist(?).

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1874

Tinglyst nyt lån til Jørgen Christensen (på 1.500 Rdl.) fra Grundeiernes Kreditforening.

1878

Tinglyst nyt lån til Jørgen Christensen (på 1.000 kr.) fra Mette Sørensdatter, gmd. Peder Larsens enke i Toxværd.

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 13-a, Vester Egede Mark
Jørgen Christensen - Hartkorn: 2-2-3-½

FT-1880

Jørgen Christensen, 51, Gift, Gaardmand, Huusfader,
Inger Marie Larsdatter, 54, Gift, Huusmoder,
Jens Jørgensen, 19, Ugift, Søn,
Niels Peder Jørgensen, 16, Ugift, Søn,
Karen Kirstine Jørgensen, 13, Ugift, Datter,
Karen Jensdatter, 73, Enke, Aftægtskone

1882

Tinglyst nyt lån til Jørgen Christensen (på 3.000 kr.) fra gmd. Christen Christensen i ?

1885

Tinglyst nyt lån til Jørgen Christensen (på 1.000 kr.) fra parc. Anders Sørensen, Dysted

188?

Tinglyst Skadesløsbrev fra Jørgen Christensen (på 2.600 kr.) til sagfører Jensen.

1889
Gårdhandel

Iflg. af 10-7-1889 overdrog Jørgen Christensen gården til sine 2 sønner Christen og Jens Jørgensen -
Salgspris = 11.413 kr.
Køberne optog samtidig lån på 7.000 kr. hos Bondestandens Sparekasse.

Jørgen Christensen og hustru blev aftægtsfolk på gården.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1890

Jørgen Christensen, 62, Gift, Husfader, Gaardeier *), Vesteregede
Inger Marie Larsen, 64, Gift, Husmoder, Kongsted
Maren Christine Jørgensen, 35, Ugift, Datter, Everdrup
Niels Peter Jørgensen, 26, Ugift, Søn, Everdrup
Karen Christine Jørgensen, 23, Ugift, Datter, Syning, Everdrup

*) Som nævnt ovenfor havde Jørgen Christensen i 1889 afstået gården til sine 2 sønner Christen og Jens Jørgensen, men ingen af disse boede på gården ved FT-1890.
Sønnen Christen Jørgensen boede med sin familie som 'Gæstgiver' på Rønnede Kro.
Sønnen Jens Jørgensen boede med sin familie som 'Gaardbestyrer' i Bøgesø, Everdrup sogn.

1891

Taksation til Brandforsikring 1891 - Forsikring nr. 10
Ejer: Jørgen Christensen.

A.     Nyt Stuehus i Syd - 14 Fag - Grundmuret, Bindingsværk, Straatag - Tax. 3.150 kr.

B.     Vestre Længe - 13 Fag - Indkørsel, Lade mm. - Bindingsværk/Straatag - Tax. 520 kr.

C.    Nordre Længe - 16 Fag - Lo, Lade, Stald mm. - Bindingsværk/Straatag - Tax. 800 kr.

D.    Østre Længe - 8 Fag - Lo og Lade - Bindingsværk/Straatag - Tax. 256 kr.

E.     Hus Vest for Gaarden - Nedrevet

Samlet Taksation: 4.726 kr.

Note 1891

Jens Jørgensen afstod sin halvdel af gården til broderen Christen Jørgensen, som nu ejede hele gården.

Samtidig tinglyst lån på 4.000 kr. fra Gisselfeld Kloster og 840 kr. fra sagfører Jensen.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1901

Christen Jørgensen, 23/2 1850, Gift, Everdrup, Gaardejer
Martha Marie Jørgensen, 28/10 1864, Gift, Hyllinge, Husmoder
Peter Buchwald Jørgensen, 16/8 1889, Ugift, Rønnede, Søn
Marie Elisabeth Jørgensen, 12/8 1892, Ugift, Vester Egede, Datter
Jørgen Christensen, 7/6 1828, Enkemand, Vester Egede, Aftægtsmand
Niels Peter Jørgensen, 8/9 1863, Ugift, Everdrup, Slægtning Landmand

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 13-a
Ejer: Christen Jørgensen
Landbrug - Hartkorn: 2-2-3-½ - Areal: 29 Td. Land - Vurdering: 14.500 kr.

FT-1906

Christen Jørgensen, 23-2-1850, gift, Gaardejer
Martha Marie Jørgensen, 29-10-1864, gift, Husmoder
Peter Buchwald Jørgensen, 16-8-1889, ugift, Barn
Marie Kristiane Jørgensen, 12-3-1892, ugift, Barn
Niels Peter Jørgensen, 8-9-1863, ugift, Husfaderens Broder,
Peder Jørgensen, 4-12-1860, ugift, Logerende, Malersvend

1907
Gårdhandel

Iflg. skøde af 28-2-1907 solgte Christen Jørgensen gården tilbage til Gisselfeld Kloster.
Salgspris = 20.000 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1907
Forpagter

Ved forpagtningskontrakt af 4-6-1907 bortforpagtede Gisselfeld gården for de kommende 12 år til 'Forpagter Petersen, Brødebæk'
Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 13-a vurderet sammen med matr.nr. 12-a m.fl., Brødebæk.

FT-1911

Matr.nr. 13-a - Nedlagt Gaard

Hans Valdemar Frederiksen, 29-7-1866, Kongsted sogn, Gift, Husfader, Daglejer ved Landbrug
Emilie Kristine Maansson, 1-6-1888, Toksværd sogn, Gift, Husmoder
Elisa Marie Nielsine Maansson, 30-12-1905, Braaby sogn, Ugift, Tjenestetyende, Husgerning
Aksel Henry Frederiksen, 14-11-1910, V. Egede sogn, Ugift, Søn

Tilflyttet 1910.

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 13-a vurderet sammen med matr.nr. 12-a m.fl., Brødebæk.

FT-1916

Hans Chr. Jørgensen, 25/8 1873, Gift, Husfader, Fodermester [på Brødebæk]
Ane Sofie Jørgensen, 6/7 1874, Gift, Husmoder
Hansine M. K. Jørgensen, 3/12 1896, Ugift, Barn
Martin Chr. Jørgensen, 26/6 1901, Ugift, Barn
Marie Jørgensen, 7/10 1903, Ugift, Barn
Oline Larsine Jørgensen, 24/7 1906, Ugift, Barn
Axel Alfred Jørgensen, 12/5 1909, Ugift, Barn
Jørgen Peter Jørgensen, 5/9 1911, Ugift, Barn

Carl Petersen, 7/7 1879, Gift, Husfader, Malkerøgter [på Brødebæk]
Helena Vilhelmina Petersen, 4/10 1875, Gift, Husmoder, Malkekone
Frederik Vilhelm Petersen, 18/3 1903, Ugift, Barn
Ingrid Agathe Petersen, 6/6 1906, Ugift, Barn
Rosette Clara Bodil Petersen, 19/6 1909, Ugift, Barn
Arnold Gustav Petersen, 4/7 1912, Ugift, Barn

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Matr.nr. 13-a vurderet sammen med matr.nr. 12-a m.fl., Brødebæk.

FT-1921

Ingen fundet

FT-1925

Hans Peter Jensen, 02-aug, 1886, Toksværd, Gift, husfader, arbejdsmand
Alvilda Jensen, 01-maj, 1887, Tjæreby, Sorø amt, Gift, husmoder
Else Elisabeth Jensen, 21-jun, 1914, Toksværd, Ugift, barn
Erna Marie Jensen, 13-apr, 1923, Toksværd, Ugift, barn

1926

Vurdering 1926 (13-a, 13-d): Areal = 18½ Td.land - Ejd.vurdering = 13.500 kr.
Forpagterens navn ikke angivet

FT-1930

Hans Peter Jensen, 2-8 1886, G, Husfader, Gaardforpagter, Toksværd, Præstø Amt
Margrethe Jensen, 1-5 1887, G, Husmoder, Tjæreby, Sorø Amt
Else Elisabeth Jensen, 21-6 1914, U, Barn, Toksværd
Anne Marie Jensen, 13-4 1923, U, Barn, Toksværd

1932-1937

Forpagter muligvis = Hans Peder Jensen, der i 1932, 1935 og 1937 fik tinglyst høstpantebreve som bruger af matr.nr. 13-a.

1937

Vurdering 1937 (matr.nr. 13-a): Areal = 10,2110 ha - Ejd.vurdering = 13.500 kr.
Ejendommen angivet = 'Bondegaarden' - Forpagternavn ikke angivet

FT-1940

Petersen, Kristian Karl, M, 13-05-1893, Sdr. Bjerre Sogn, G, Husfader, Landbrug og Mælkekørsel
Petersen, Marie, K, 20-07-1899, Haarslev Sogn, G, Husmoder
Petersen, Børge Karl, M, 31-10-1920, Spangstykke, U, Barn, Medhjælp ved Landbrug
Petersen, Alfred Christian, M, 01-07-1929, Spangstykke, U, Barn
Nielsen, Einar, M, 08-05-1905, København, U, Pensionær, Skovarbejder

1945

Vurdering 1945: Areal (matr.nr. 13-a, 13-d)= 10,2110 ha - Ejd.vurdering = 18.000 kr.
Angivet forpagternavn = Chr. Petersen

1950

Areal ved vurdering 1950 (matr.nr. 13-a) = 10,2110 ha - Ejd. vurdering = 23.500 kr.
Forpagter = C. E. Petersen

1956

Areal ved vurdering 1956 (matr.nr. 13-a) = 10,2110 ha - Ejd. vurdering = 34.000 kr.
Forpagter = Karl E. Andersen

Ca. 1956

Carl Andersen

 

 

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016