Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Præstegården

Matr.nr. (1808)

3-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

980.260 kvadratalen = 38,6 ha = 70 tdr. land. - Se matrikelkort 1808-1859

En parcel (matr.nr. 3-b) på 50 tdr. land frasolgt i 1874 til Gisselfeld Kloster.

En parcel (matr.nr. 3-c) på 17,5 tdr. land frasolgt i 1931 til Gisselfeld Kloster.

Noter

Præstegårdens bygninger lå i 1808 lige nord for kirkegården.
Omkring 1847 blev bygget en ny præstegård lidt nord for den gamle.
Præstegårdens jord er i tidens løb blevet frasolgt (til Gisselfeld Kloster).

Beliggenhed

Birkedommervej 40, Vester Egede.

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført i 1848.

Ved ejendomsvurderingen i 2007 er matr.nr. 3-a
angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 14.406 m2.

Ejendommen ejes i dag af Annelise Hovmand.

Foto til højre stammer fra 2009.
Klik for større billede.

Vester Egede gl. Præstegaard

 

Detaljer - Bruger / Forpagter / Beboer m.m. - Se også afsnittet om 'Præsterækken'

 

FT-1787

Niels Jacob Holbye, 32, Gift, Mand, Sognepræst
Wilhelmine Marie Meyer, 31, Gift, Kone
Hans Sørensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Avlskarl
Hans Jacobsen, 25, Ugift, Tjenestefolk, Karl
Knud Jørgensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Dreng
Elisabeth Lund, 27, Ugift, Tjenestefolk, Stuepige
Lisbeth Hansdatter, 26, Ugift, Tjenestefolk, Kokkepige
Giertrud Christophersdatter, 25, Ugift, Tjenestefolk, Bryggerspige
Karen Jacobsdatter, 12, Ugift, Tjenestefolk, Hønsepige

FT-1801

Morten Frogner, 33, Gift, Husbonde, Sognepræst på stedet *)
Dorthea Hedevig Holbye, 22, Gift, Kone
Claus Nicolai Frogner, 1, Ugift, Deres søn
Wilhelmine Holbye, 45, Enke, Kone, Nyder pension af kaldet
Anne Agnete Plum, 20, Ugift, Tjenestepige
Inger Marie Larsdatter, 22, Ugift, Tjenestepige
Anne Magrethe Johansdatter, 19, Ugift, Tjenestepige
Hans Pedersen, 33, Ugift, Tjenestekarl
Peder Jacobsen, 19, Ugift, Tjenestekarl

*) Frogner døde som sognepræst i Vester Egede i november 1821 (53 år gl.)

Note

Efter Morten Frogners død i 1821 og indtil 1833 var der 2 sognepræster i Vester Egede:

o    Poul Sørensen - Fra 1822 til 1826

o    Christian Ludvig Galschiøt - Fra 1826 til 1833

1833

Tinglyst panteobligation på 1.500 Rdl. fra Pastor Alfred Beyer til Grevinde Moltke født Knuth af Bregentved.

Kilde: Realregister for Vester Egede sogn

FT-1834

Alfred Beyer, 27, Ugift, sognepræst til Vester og Øster Egede
Peder Olsen, 30, Gift, avlskarl i præstegaarden
Ane Christensdatter, 35, Ugift, tjenestepige sammesteds

FT-1840

Alfred Beyer, 33, Gift, Sognepræst til V. og Ø. Egede Menigheder
Cecilie Lovise Crone, 25, Gift, hans Hustrue
Frederik Beyer, 3, Ugift, deres Søn
Maren Kirstine Cecilie Albrechtsen, 43, Ugift, Husjomfrue
Mads Rasmussen, 29, Ugift, Avlskarl
Niels Jensen, 28, Ugift, Tjenestekarl
Jacob Nielsen, 39, Enkemand, Rygter
Maren Andersdatter, 30, Ugift, Tjenestepiger
Maren Pedersdatter, 24, Ugift, Tjenestepiger

FT-1845

Alfred Beyer, 38, Gift, sognepræst, København
Cecilie Lovise Crone, 30, Gift, hans kone, Nyborg
Frederik Beyer, 8, Ugift, deres barn, I sognet
Elisabeth Beyer, 4, Ugift, deres barn, I sognet
Udøbt Dreng, 1, Ugift, deres barn, I sognet
Christiane Catherine Marie Fischer, 23, Ugift, husjomfru, Slagelse
Frederik Poulsen, 25, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Frederik Wilhelm Becker, 26, Ugift, tjenestefolk, Freerslev, Sorø amt
Peder Jensen, 19, Ugift, tjenestefolk, Ulse, Præstø amt
Jens Olsen, 31, Ugift, tjenestefolk, Skelby, Præstø amt
Ane Marie Christiansen, 17, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Johanne Marie Hansen, 26, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Inger Marie Christophersdatter, 28, Ugift, tjenestefolk, Haslev, Sorø amt

1847

Taksation til Brandforsikring 1847 - Forsikring nr. 7
Præstegaarden, matr.nr. 3.

a.     Stuehus i nord - Takseret til 3.450 Rdl.

b.     Vestre Hus - Takseret til 1.260 Rdl.

c.     Østre Hus - Takseret til 1.260 Rdl.

Samlet Taksation: 5.970 Rdl.

Dette er sandsynligvis brandforsikring af den nye præstegård, der i 1847 blev bygget nord for den gamle præstegård.

Oplysningerne er fundet i forsikringsprotokollen - Flere detaljer er ikke oplyst, da selve taksationen ikke er fundet.

1849

I 1849 blev Alfred Beyer sognepræst i Herlufmagle sogn.
Han blev afløst af Louis Armand Emanuel du Plessis de Richelieu.

FT-1850

Ludvig Emanuel de Richelieu, 29, Gift, Sognepræst, husfader, København
Frederikke Karen Elisabeth Ulstrup, 21, Gift, Hans Hustru, Reykjavik, Island
Cecilie Petrine Scheelund, 51, Ugift, Husjomfru, København
Christopher Pedersen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Kirstine Andersen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

1850

Louis Armand Emanuel du Plessis de Richelieu blev i 1850 præst i Sønderjylland.
Han blev afløst af Joachim Melchior Holten Friboe Funch.

FT-1855

Joachim Melchior Holten Fribo Funch, 49, Gift, Kjøge, Sognepræst, Husfader
Thora Anine Jacobine Elisabeth f. Børgesen, 38, Gift, Kjøbenhavn, Hans Kone
Anna Petrea Birgitte Caroline Funch, 5, Ugift, Alling Sogn, Skanderborg Amt, Deres Datter
Emilie Ane Marie Hedevig Carlsen, 29, Ugift, Aarhus, Huusjomfru
Niels Christophersen, 24, Gift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Christen Pedersen, 15, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Maren Kirstine Mortensen, 20, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Margrethe Kirstine Nielsen, 22, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk

FT-1860

Joachim Melchior Holten Friboe Funch, 54, Gift, Kjøge, Sognepræst, Huusfader
Thora Anine Jacobine Elise f. Børgesen, 43, Gift, Kbhvn., Hans Kone
Anna Petrea Birgithe Caroline Funch, 10, Ugift, Alling, Deres Datter
Emilie Anna Maria Hedevig Carlsen, 34, Ugift, Aarhus, Huusjomfru
Peder Andersen, 23, Ugift, Dalby, Tjenestefolk
Hans Andersen, 26, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Henriette Lovise Christiane Hansen, 17, Ugift, Braaby, Tjenestefolk
Marie Rasmusdatter, 25, Ugift, Everdrup, Tjenestefolk
Hans Christian Andersen, 79, E, Rønnebæk, Almisselem

FT-1870

Joachim Melchior Holten Friebo Funch, 63, Gift, Kjøge, Huusfader, Sognepræst
Thora Anine Jacobine Elise Funch, 52, Gift, Kjøbenhavn, Huusmoder, Forannævntes Hustrue
Anna Petrea Birgithe Caroline Funch, 19, Ugift, Alling, Datter, Forsørges af Forældrene
Lars Jørgensen, 26, Ugift, Kongsted, Tjenestekarl
Hans Jensen, 25, Ugift, Næstelsø, Tjenestekarl
Peder Jensen, 63, Gift, Vesteregede, Tjenestekarl
Ane Christensen, 33, Ugift, Kongsted, Tjenestepige
Karen Marie Christensen, 17, Ugift, Kongsted, Tjenestepige
Kristine Rasmussen, 28, Ugift, Vesteregede, Tjenestepige

1872

Joachim Melchior Holten Friboe Funch tog sin afsked i 1872 efter 22 år som sognepræst I Vester Egede.
Han blev afløst af Julius Raimund Baumann.

1873

Taksation til Brandforsikring 20-11-1873.
Præstegaarden, matr.nr. 3 - Forhen Pastor Funch, nu Pastor Baumann.

a.     Stuehus i Øst og Vest - 15 Fag, 39 Alen lang, 15 Alen dyb, 4½ Alen høj (585 Alen2 / 228 m2)
Grundmuret med Straatag.
Indrettet til beboelse, i Værelserne tapetserede Vægge, 4 Skorstene af brændte Sten.
I Køkkenet er Komfur med almindelig Indretning. Under de 3 vestre Fag er Kælder, 3 Loftkamre, gibsede Lofter
og Bræddegulve over alt, og over alt forsynet med fornødne Døre og Vinduer.
Denne Bygning er opført som ny i 1847.
Ved en udmærket Istandsættelse og Ombygning blev den som Nybygning takseret til 5.250 Rdl./10.500 kr.

b.     Staldlænge i Vest - 18 Fag, 45 Alen lang, 12 Alen dyb, 3½ Alen høj (540 Alen2 / 210 m2)
Bindingsværk, Eg under og Fyr Overtømmer, murede Vægge og begge Gavle med brændte Sten og Straatag.
Indrettet fra Syd saaledes: 5 Fag Stald og Karlekammer, 2 Fag Foderlo, 4 Fag Stald, 2 Fag Svinehus, 5 Fag til Rullestue
og Bryggers med Bageovn og Skorsten, Bræddeloft over alt, og over alt forsynet med nødvendige Døre og Vinduer.
Af samme Alder som Litra a og nylig istandsat og indvendig omlavet.
Denne Bygning blev som Nybygning takseret til 1800 Rdl./3.600 kr.

c.     Lade i Øst - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag - Uforandret takseret til 1.260 Rdl./2.520 kr.

Samlet Taksation: 8.310 Rdl./16.620 kr.

Imellem Litra a og b og a og c er en afstand på 7 Alen. - Over 100 Alen til nærmeste Naboskel.

1873

Ud fra oplysninger i taksation til brandforsikring 1873 er konstrueret en tegning over gårdens bygninger:

a.     Stuehus i nord - 15 fag - 228 m2

b.     Staldlænge i vest - 18 fag - 210 m2

c.     Østre længe - 18 fag - ca. 200 m2

Tegningen er ikke målfast.

Bygninger 1873

1874

Skøde fra Sognepræst Julius Raymund Baumann til Gisselfeld Kloster på Jordlodden under Præstegaarden,
matr.nr. 3-b - 50 Tdr. Land.
Salgspris = 25.460 Rdl. 40 Sk. (det korrekte er sandsynligvis 25.460,40 kroner)

Kilde: Realregister for Vester Egede sogn

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 3-a
Sognepræsten - Hartkorn: 2-1-3-2

FT-1880

Julius Raimund Baumann, 36, Gift, Husfader, Sognepræst,
Petra Johanne Antonie Baumann, 31, Gift, Husmoder,
Marie Vilhelmine Baumann, 3, Ugift, Deres Datter,
Ane Sofie Nielsen, 24, Ugift, Tjenestepige,
Ane Sofie Larsen, 24, Ugift, Tjenestepige,
Jens Peder Nielsen, 30, Ugift, Tjenestekarl,
Maren Kirstine Nielsen, 14, Ugift, Plejebarn

FT-1890

Julius Raimund Baumann, 46, Gift, Panderup, Husfader, Sognepræst
Petra Johanne Antonie Baumann f. Rasmussen, 41, Gift, Braaby, Husmoder
Maria Vilhelmine Baumann, 13, Ugift, Vesteregede, Barn
Louise Frederikke Baumann, 9, Ugift, Vesteregede, Barn
Johanne Fernanda Baumann, 9, Ugift, Vesteregede, Barn
Ida Vilhelmine Baumann, 5, Ugift, Vesteregede, Barn
Christine Sophie Thransen, 18, Ugift, Norge, -, Husholdningselev
Ane Kirstine Hansen, 22, Ugift, Terslev, Tyende, Kokkepige
Mette Kirstine Emilie Jensen, 19, Ugift, Kongsted, Tyende, Stuepige
Hans Peder Nielsen, 29, Ugift, Skjelleberg, Tyende, Avlskarl
Jens Adolph Jørgensen, 16, Ugift, Vesteregede, Tyende, Tjenestedreng

1899

Julius Raimund Baumann blev i 1899 præst i Højelse-Lellinge pastorat.
Han blev afløst af Ole Flensborg Cortsen.

FT-1901

Ole Flensborg Cortsen, M, 4/1 1848, Gift, Randers, Husfader, Sognepræst
Catharine Christiane Cortsen, K, 30/1 1853, Gift, Kjøbenhavn, Husmoder
Carl Rudolph Emil Cortsen, M, 26/1 1876, Ugift, Nakskov, Barn, Bygningsconstructeur
Ejnar Otto Cortsen, M, 14/9 1878, Ugift, Voer, Randers Amt, Barn, Herregaards Gartner
Anna Charlotte Cortsen, K, 17/6 1885, Ugift, Voer, Randers Amt, Barn
Ellen Johanne Cortsen, K, 28/8 1887, Ugift, Voer, Randers Amt, Barn
Johanne Marie Olsen, K, 5/11 1880, Ugift, Erskov, Thisted Amt, Tjenestetyende
Gjertrud Marie Christensen, K, 10/2 1876, Ugift, Ørding, Thisted Amt, Tjenestetyende
Vilhelm Larsen, M, 14/6 1876, Ugift, Ulsø, Tjenestetyende, Kusk
Hans Christophersen, M, 14/4 1886, Ugift, Vesteregede, Tjenestetyende, Kusk

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Beboelse og Landbrug - Hartkorn: 2-1-3-2 - Areal: 20 Tf. Land - Vurdering: 14.000 kr.

FT-1906

Ole Flensborg Cortsen, 4-1-1848, Gift, Husfader, Sognepræst
Catharine Christiane Cortsen, 30-1-1853, Gift, Husmoder
Anna Charlotte Cortsen, 17-6-1885, Voer sogn, Ugift, Datter
Ellen Johanne Cortsen, 28-8-1887, Ugift, Datter
Jens Larsen, 11-5-1880, Ugift, Tjenestetyende
Georg Alfred Frederiksen, 3-8-1890, Ugift, Tjenestetyende
Emilie Jørgensen, 14-6-1887, Ugift, Tjenestetyende
Sophie Vilhelmine Rasmussen, 7-1-1889, Ugift, Tjenestetyende

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Landbrug - Hartkorn: 2-1-3-2 - Areal: 20 Td. Land - Vurdering: 16.000 kr.

FT-1911

Ole Flensborg Cortsen, 4-1-1848, Randers, Gift, Husfader, Sognepræst
Catharine Christiane Cortsen, 30-1-1853, København, Gift, Husmoder
Anna Charlotte Cortsen, 17-6-1885, Ugift, Datter
Ellen Johanne Cortsen, 28-8-1887, Voer sogn, Ugift, Datter
Niels Alfred Nielsen, 30-6-1888, Udby sogn, Ugift, Avlskarl
Henriette Andrea Marie Andersen, 26-4-1886, Ørsted sogn, Ugift, Kokkepige
Olga Sofie Frederiksen, 1-3-1892, Øster Egede sogn, Ugift, Stuepige
Axel Georg Hansen, 23-5-1895, Kongsted sogn, Ugift, Andenkarl

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Landbrug - Hartkorn: 2-1-3-2 - Areal: 20 Td. Land - Vurdering: 16.500 kr.

FT-1916

Ole Flensborg Cortsen, 4/1 1848, Gift, Husfader, Sognepræst
Catarine Christiane Cortsen, 30/1 1853, Gift, Husmoder
Anna Charlotte Cortsen, 17/6 1885, Ugift, Datter
Ellen Johanne Cortsen, 28/8 1887, Ugift, Datter
Jensigne Margrethe Rasmussen, 19/7 1893, Ugift, Tyende
Henny Therese Jørgensen, 22/12 1893, Ugift, Tyende
Hans Hemming Hansen, 5/9 1900, Ugift, Tyende
Hans Ludvig Rasmussen, 16/12 1879, Gift, Soldat, Husejer
Jens Christian Christiansen, 11/6 1889, Ugift, Avlskarl

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Landbrug og Beboelse - Hartkorn: 2-1-3-2 - Areal: 20 Td. Land - Vurdering: 22.400 kr.

FT-1921

Ole Flensborg Cortsen, 4/1, 1847, Gift, Randers, Husfader, Præst
Katrine Cortsen, 30/1, 1852, Gift, København, Husmoder
Anna Cortsen, 17/6, 1885, Ugift, Voer Sogn, Randers Amt, Datter
Ellen Cortsen, 28/8, 1887, Ugift, Voer Sogn, Randers Amt, Datter, Musiklærer
Jakob Jensen, 28/4, 1886, Ugift, Ulse Sogn, Præstø Amt, Tyende
Viggo Hansen, 24/4, 1906, Ugift, Kongsted, Præstø Amt, Tyende
Anna Dyssen, 8/1, 1902, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Tyende
Ellen Erst, 14/3, 1902, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tyende

1921

Ole Flensborg Cortsen tog sin afsked 1921.
Han blev afløst af Hans Lassen Houmand.

FT-1925

Hans Lassen Houmand, 06-jan, 1892, Odense, Gift, husfader, sognepræst
Anna Margrethe Houmand, f. Jensen, 14-jul, 1898, København, Gift, husmoder
Elna Kristensen, 30-mar, 1900, Jerslev, Hjørring amt, Ugift, husass.

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Landbrug - Hartkorn: 2-1-3-2 - Areal: 20 Td. Land - Vurdering: 33.800 kr.

FT-1930

Hans Larsen Houmand, 10-1 1892, G, Husfader, Sognepræst, Odense
Anna Margrethe Houmand, 14-7 1898, G, Husmoder, København
Ellen Marie Jakobsen, 13-2 1911, U, Husassistent, Sahle Sogn

1931

Hans Lassen Houmand var sognepræst i Vester Egede fra 1921 til 1931.
Han blev afløst af Poul Jakob Munch, der forblev i embedet i 36 år til sin død i 1967.

1931

Mageskifteskøde fra Braaby og Vester Egede Menighedsraad til Gisselfeld Adelige Jomfrukloster
på jordlodden matr.nr. 3-c (ca. 10 ha) - Salgspris = 14.500 kr.
Herefter udgjorde præstegårdens jordlod ca. 2 tdr. land.

Kilde: Realregister for Vester Egede sogn

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Beboelse - Hartkorn: 0-2-2-0 - Areal: 1,1 ha - Vurdering: 19.500 kr.

1932

Skøde fra Præsteembedet til Vester Egede kommune på jordlodden matr.nr. 3-d.
(Jord til gymnastikplads m.m.) - Salgspris = 750 kr.

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 3-a - Vester Egede og Braaby Menighedsraad
Hartkorn: 0-2-2-0 - Areal: 1,5 ha - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1940

Munch, Poul Jakob, M, 25-01-1898, Frøslev, Thisted Amt, G, Husfader, Sognepræst
Munch, Marie Louise, K, 22-01-1896, København, G, Husmoder
Munch, Antonia Jenny Marie, K, 03-04-1934, Frederiksberg, U, Barn
Munch, Hanne Birgitte Cecilie, K, 16-11-1935, Frederiksberg, U, Barn
Munch, Susanne Charlotte Elisabeth, K, 21-04-1939, Vester Egede, U, Barn
Petersen, Anna Kirstine, K, 04-02-1921, Kongsted, U, Husassistent
Dysted, Edel Margrethe, K, 29-05-1925, Braaby, U, Husassistent

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Hartkorn: 0-2-2-0 - Areal: 1,5 ha - Vurdering: 22.000 kr.

1950

Ejendomsvurdering 1950 - Matr.nr. 3-a - Præsteembedet
Hartkorn: 0-2-2-0 - Areal: 1,5 ha - Vurdering: 26.500 kr.

1956

Ejendomsvurdering 1956 - Matr.nr. 3-a - Præstegaarden
Hartkorn: 0-2-2-0 - Areal: 1,5 ha - Vurdering: 45.000 kr.

1956

Areal ved vurdering 1956 = 1,5238 ha - Ejd. vurdering = 45.000 kr.

1968

Efter sognepræst Poul J. Munchs død i 1967 fik Vester Egede sogn præstefællesskab med Kongsted sogn.
Der var derfor ikke længere brug for præstegården som præstebolig.
Den tidl. præstegård blev i 1968 solgt til filminstruktør Annelise Hovmand.
Salgspris = 275.000 kr.

 

 

Denne side er redigeret d.  16. april 2016