Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Skovridergaard Denderup Vænge
'Denderupgaard' - 'Denderuphus'

Matr.nr. (1808)

1-c, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

598.470 kvadratalen = 23,6 ha = 42,7 tdr. land

Noter

Da Peder Oxe ejede skoven i 1572 ses af et 'dombrev', at Denderup tilforn var en by med 4 gaarde og 1 mølle.
Formodentlig har såvel byen som møllen ligget der, hvor 'Denderupgaarden' nu ligger, og denne gaard må vistnok betragtes som den sidste rest af Denderup by.
I 1560 forefandtes endnu møllen + 2 gaarde.
Kilde: Optegnelser om Gisselfeld (1868)

Gården er nu nedrevet (omkring 1891)

Beliggenhed

Gården lå syd for Vester Egede i Denderup Vænge - lidt øst for Denderup Sø.

Klik på kortet til højre for at se beliggenheden.

Detaljer - Forpagter / Bruger / Beboere m.m.

1754-1756

Christian Schrøder - Skytte i østre jagtdistrikt

1756-1790

Andreas Richard - Skytte i østre jagtdistrikt

FT-1787

Andreas Richardt, 80, Gift, Husbonde, gift 3. gang, Skovrider
Maren Hermansdatter, 44, Gift, Madmoder
Niels Hansen, 34, Ugift, Skøttekarl
Birgithe Jacobsdatter, 18, Ugift, Pige
Mette Sørensdatter, 15, Ugift, Lillepige

1790-1819

Hans Adolp Richard - Skovrider og skytte i østre jagtdistrikt

FT-1801

Adolph Richardt, 51, Gift, Husbonde, Skovrider
Mette Marie Schultz, 45, Gift, Hans kone
Maren Richardt, 14, Ugift, Deres barn
Johan Friderich Richardt, 11, Ugift, Deres barn
Christian Richardt, 9, Ugift, Deres barn
Paul Erich Richardt, 7, Ugift, Deres barn
Birthe Marie Richardt, 5, Ugift, Deres barn
Knud Richardt, 21, Ugift, Deres barn
Ursula Richardt, 3, Ugift, Deres barn
Peder Christiansen, 28, Ugift, Tjenestekarl, Skyttekarl
Jacob Andersen, 39, Ugift, Tjenestekarl
Mette Christensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige
Kirstine Nielsdatter, 15, Ugift, Tjenestepige

1811

Taksation til brandforsikring 12-4-1811
Skovrider Richardt, Denderup Vænge - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Sønder - 16 Fag, 12 Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, Klinede Vægge og Straatag.
Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, en Bryggerkedel, 3 Bilæggerovne og en Brændeovn.
Takseret til 800 Rbd.

b.     Østre Længe - 8 Fag, 9 Alen dyb.
Samme Materialer - Til Lo og Lade
Takseret til 240 Rbd.

c.     Søndre Længe - 11 Fag, 8½ Alen dyb.
Samme Materialer - Til Stald og Portrum.
Takseret til 280 Rbd.

d.     Vestre Længe - 5 Fag, 8½ Alen dyb.
Samme Materialer - Til Karlekammer og Portrum.
Takseret til 130 Rbd.

Samlet Taksation: 1.450 Rbd. - Ikke før forsikret.

1820-1854

Carl Reinhard Brem - Skovrider og skytte i østre jagtdistrikt

FT-1834

Carl Reinhardt Brem, 47, Gift, skovrider ved Gisselfeld
Birthe Marie Richardt, 37, Gift, hans kone
Edele Margrethe Andrea Brem, 19, Ugift, deres børn
Marie Adolphine Brem, 15, Ugift, deres børn
Christian Conrad Sophus Brem, 11, Ugift, deres børn
Karen Marie Andersdatter, 22, Ugift, tjenestefolk
Anders Hansen Dÿrlow, 25, Ugift, tjenestefolk
Jens Thomas Jensen, 18, Ugift, skyttekarl

1839

Taksation til brandforsikring 9-10-1839 - Forsikring nr. 39.
Skovriderboligen i Denderup Vænge - Bebos af Skovrider Brehm - Tilhørende Gisselfeld Kloster.
Forhen forsikret for 810 Rdl. i Sølv - Nu saaledes forandret og forbedret:

a.     Stuehus i Sønder - 16 Fag, 12 Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, Klinede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre.
Til 3 Stuer med Bræddegulv, Kammer og Køkken, en Bryggerkedel, 2 Bilæggerovne og 2 ?-ovne, 3 Skorstene..
Takseret til 1.120 Rdl. i Sølv.

b.     Det Østre Hus - 8 Fag, 8 Alen dyb. - Samme Materialer - Til Lo og Lade
Takseret til 120 Rdl. i Sølv.

c.     Det Søndre Hus - 11 Fag, 7¾ Alen dyb.
Samme Materialer - Til Stald, Lade, Karlekammer og Port.
Takseret til 170 Rdl. i Sølv.

d.     Det Vestre Hus - 8 Fag, 7¾ Alen dyb.
Samme Materialer - Til Indkørsselsport og Lade.
Takseret til 120 Rdl. i Sølv

e.     Et Hus i Nord - 2 Fag, 6 Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, Murede Vægge og Straatag - Til Hundehus.
Takseret til 30 Rdl. i Sølv

Samlet Taksation: 1.560 Rdl.

FT-1840

Carl Reinhard Brem, 54, Gift, Skovrider
Birthe Marie Richard, 44, Gift, hans Kone
Edele Margrethe Andrea Brem, 25, Ugift, deres Datter
Marie Adolphine Brem, 21, Ugift, Skovriderens Datter
Sophie Jacobsen, 76, Ugift, I Kost og Logis (lever af Pension)
Carl Frederik Christensen, 20, Ugift, Skytte
Mads Skytt Lehn, 24, Ugift, Skytte
Hans Jørgen Hemmingsen, 35, Ugift, Tjenestefolk
Lars Hemmingsen, 15, Ugift, Tjenestefolk
Trine Christine Rasmusdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk
Ane Elisabeth Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk

FT-1845

Carl Reinhardt Brem, 57, Enkemand, skovridder, Damsholte på Møn
Edele Margrethe Andrea Brem, 30, Ugift, hans barn, Herlufsholm, Sorø amt
Carl Frederik Christensen, 25, Ugift, skytte, Fanefjord på Møn
Peder Jensen, 30, Ugift, tjenestefolk, Sneslev, Sorø amt
Christian Frederik Pedersen, 20, Ugift, tjenestefolk, Kongsted, Præstø amt
Johanne Kirstine Jørgensdatter, 21, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Ane Marie Nielsen, 17, Ugift, tjenestefolk, I sognet

FT-1850

Carl Reinhardt Brem, 62, Enkemand, Kgl. Skovrider, Damsholte Sogn
Adele Margrethe Andrea Brem, 35, Ugift, Hans datter, Herlufsholm
Carl Frederik Christensen, 30, Ugift, Skytte, Fanefjord, Møn
Niels Jensen, 38, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Jørgen Jensen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn
Ane Lisbeth Hansdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn
Margrethe Jonasen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Skovrider Brem døde 66 år gl. 19-3-1854

FT-1855

Ingen fundet.

Muligvis er dette skovriderembede blevet nedlagt ved Carl Brems død i 1854. Måske er der i stedet oprettet en stilling som skovfoged.
I folketællingen for 1855 optræder en skovfoged Peder Olsen, Vester Egede Mark, som muligvis boede i skovfogedstedet på matr.nr. 37 (?)

1859

Taksation til brandforsikring 3-7-1859 - Forsikring nr. 39.
Skovridergaarden i Denderup Vænge - Matr.nr. 1-c.

a.     Stuehus i Nord - 11 Fag, 28 Alen lang, 11½ Alen dyb, 3½ Alen høj (322 Alen2 / 126 m2).
Ege Bindingsværk, muret med brændte Sten, Fyrre Overtømmer og Straatag.
Den østre Gavl dukket, den vestre muret med brændte Sten, 2 Skorstene af brændte Sten, 1 Bageovn af raa Sten
Indrettet til Beboelse med Bræddeloft over det hele, 10 Fag Vinduer med smaa Ruder, 3 Fyldingsdøre og 5 glatte Døre.
Indrettet fra Øst: 2 Fag til 2 Kamre, 2 Fag til 1 Stue og 1 Kammer, 3 Fag til 1 Stue og 1 Sovekammer, Bræddegulv i disse 7 Fag, 1 Fag til Gang, Skorsten og Bageovn, 3 Fag til Køkken og Kammer med Stengulv.
En Tilbygning i Nord - 4 Fag, 10 Alen lang, 11½ Alen dyb, 4 Alen høj (115 Alen2 / 45 m2).
Samme Materialer som foranførte, Straatag og muret Gavl i Nord. En Skorsten af brændte Sten, Bræddeloft over det hele.
5 Fag Vinduer med smaa Ruder og 4 glatte Døre.
Indrettet fra Nord: 1 Fag til Gang og Kammer, 3 Fag til Stue og Køkken, Bræddegulv i Stuen og Flisegulv i det øvrige.
Takseret til 1.125 Rdl..

b.     Østre Længe - 8 Fag, 25 Alen lang, 8½ Alen dyb. 3¼ Alen høj (213 Alen2 / 83 m2)
Samme Materialer som foregaaende, halvt murede og halvt klinede Vægge.
En dukket Gavl i søndre Ende, 1 Dør og 1 Port - Indrettet fra Nord: 3 Fag Lo, 5 Fag Lade.
Takseret til 144 Rdl.

c.     Søndre Længe - 11 Fag, 27 Alen lang, 8 Alen dyb, 3 Alen høj (216 Alen2 / 84 m2).
Bygningsmaterialer som Litra b, Straatag og 2 dukkede Gavle, 5 Døre.
Indrettet fra Øst: 2 Fag Vognhus, 3 Fag Hestestald og Selekammer, 1 Fag Foderlo, 3 Fag Kostald, 2 Fag Lade.
Takseret til 220 Rdl.

d.     Vestre Længe - 9 Fag, 20 Alen lang, 8 Alen dyb, 3½ Alen høj (160 Alen2 / 62 m2).
Bygningsmaterialer som Litra b, Straatag og en dukket Gavl i nordre Ende, 3 Døre og 2 Porte.
Indrettet fra Syd: 2 Fag Huggehus, 3 Fag Lade, 2 Fag Indkørsel, 2 Fag Brænde- og Faarehus.
Takseret til 162 Rdl.

e.     Et Hus i Nord - 2 Fag, 5 Alen lang, 6 Alen dyb, 3¼ Alen høj (30 Alen2 / 12 m2)
Ege Under og forskelligt Overtømmer, murede Vægge og Straatag med dukkede Gavle, 2 Døre.
Indretteet til Hundehus.
Takseret til 24 Rdl.

Samlet Taksation: 1.675 Rdl. - Disse Bygninger er gamle men vel vedligeholdte.

Af ovennævnte Bygninger er Litra a, b, c og d sammenbyggede, saaledes at der imellem Litra b og c er en Afstand af 1 Alen.
Imellem Litra a og e er 75 Alen.

1859

Ud fra oplysninger i taksation til brandforsikring 1859 er konstrueret en tegning over gårdens bygninger:

a.     Stuehus i nord - 11 fag - 126 m2

b.     Østre længe - 8 fag - 83 m2 (til lo og lade)

c.     Søndre længe - 11 fag - 84 m2
(vognhus, hestestald, selekammer, kostald og lo)

d.     Vestre længe - 9 fag - 62 m2
(Huggehus, lade, indkørsel, brænde- og faarehus)

e.     Hus i nord - 2 fag - 12 m2 (hundehus)

Tegningen er ikke målfast.

Gl. Skovridergaard - Bygningere 1859

FT-1860

Christopher Nielsen, 45, G, Thorsted, Indsidder, Dagleier, Huusfader
Ane Sophie Andersdatter, 36, G, Braaby, Hans Kone
Mette Marie Christophersen, 6, U, Braaby, Deres Barn
Ellen Cathrine Christophersen, 6, U, Braaby, Deres Barn
Niels Christophersen, 4, U, V. Egede, Deres Barn
Frederik Petersen, 71, G, Helsingør, Pensionist, Huusfader
Ane Kirstine Andersdatter, 52, G, Braaby, Hans Kone
Ludvig Gustav Rørby, 8, U, Kbhvn., Pleiesøn

FT-1870

Gl. Skovridergaard
Christopher Nielsen, 54, Gift, Huusfader, Gaardbestyrer, Torsted sogn
Ane Sophie Andersdatter, 47, Gift, Hans Kone, Braaby Sogn
Maren Kirstine Christophersen, 5, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet

Frederik Jens Petersen, 80, Gift, Huusfader, Pensionist, Helsingør
Ane Kirstine Andersen, 61, Gift, Hans Kone, Braaby

FT-1880

Muligvis:

Ane Sofie Andersen, 57, Enke, Huusmoder. Lever af Arbeide ved Landbruget,
Enke efter Christopher Nielsen - Se FT-1870

Ane Kirstine Andersen, 71, Enke, Huusmoder. Lever af Arbeide ved Landbruget
Enke efter Frederik Jens Petersen - Se FT-1870

1881

Taksation til Brandforsikring 1881 - Forsikring nr. 39 - Nogle bygninger var nu nedrevet.
Skovridergaarden i Denderup Vænge - Lejere: Teglbrænder Fr. Nielsen og Christoffer Nielsen

a.     Stuehus i Ø/V - 12 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 2.400 kr.

b.     Stald i Ø/V - 4 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 300 kr.

Samlet taksation: 2.700 kr.

Oplysninger fundet i forsikringsprotokollen - Flere detaljer er ikke oplyst.

1889

Taksation til Brandforsikring 1889 - Forsikring nr. 39
Skovridergaarden i Denderup Vænge - Lejere: Teglbrænder Fr. Nielsen og Christoffer Nielsen

a.     Stuehus i Ø/V - 12 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 600 kr.

b.     Stald i Ø/V - 4 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 100 kr.

Samlet taksation: 700 kr.

Oplysninger fundet i forsikringsprotokollen - Flere detaljer er ikke oplyst.

Note

Der er ikke fundet beboere i 'Den gamle Skovridergård' ved folketællingen 1890 eller senere.

I Brandforsikringsprotokollen er indført: Stedet anmeldt nedrevet d. 9. marts 1891.

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016