Slægtsgården Krinkelkær
og dens beboere 1866-1978

De fleste i 'OFC-familien' vil sikkert betragte 'Krinkelkær'
i Frenderup som 'familiens slægtsgård'.
Alle der er født før ca. 1975 vil have minder derfra.

Som det vil fremgå, er Krinkelkær først blevet en selvstændig ejendom i 1866 (som matr.nr. 2-b, Frenderup).

Gården har været i slægtens eje fra 1866 til 1978.

For alle overdragelser i denne periode er skøder m.m. bevaret, så det er muligt at fortælle en del om gårdens historie.

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvornår navnet 'Krinkelkær' er opstået.

Krinkelkær - Ca. 1950

Krinkelkær - Ca. 1950 

For overblikkets skyld bringes Krinkelkærs historie i kronologisk orden.
Fortegnelse over tilhørende kort, dokumenter m.m. kan læses her.
Historien er opdelt i disse afsnit:
 


Indledning 

Før udskiftningen ejede godset Jomfruens Egede alle 7 gårde i Frenderup.
Selv om 'udskiftningen' skete i 1809, er der meget der tyder på, at spørgsmålet
om 'selveje' først blev aktuelt for fæstebønderne i Frenderup i 1860erne.

I 1809 var Jørgen Hansen (1) fæstebonde på gård nr. 2 i Frenderup - Skovgård -
som havde et jordtilliggende på ca. 50 tdr. land.
Jørgen Hansen dør 70 år gl. i 1818 og hans kone - Sophie Henrichsdatter - dør
i 1824 også 70 år gl. - Det er sandsynligt, at deres søn Hans Jørgensen (f. 1791)
så overtager fæstegården efter moderen død.

Hans Jørgensens kone - Karen Pedersdatter - dør 54 år gl. i 1848, men Hans Jørgensen driver gården videre med hjælp fra sønnen Jørgen Hansen (f. 1829),
der ved alle folketællinger bor hos forældrene.

I 1850 er Karen Sophie Hansdatter fra Rode tjenestepige på gården.
Hun bliver forlovet med Jørgen Hansen, og i oktober 1850 får de en søn
(Hans Christian Jørgensen).
De bliver gift i november 1850 og bliver boende som 'Indsiddere' på gården
indtil Jørgen Hansen (2) køber gården i 1866.

Se også: Min slægt i Frenderup - Før 1866

Sidetop


Køb (og salg) i 1866 - Jørgen Hansen - Min tipoldefar

I 1866 - hvor gårdmand og enkemand Hans Jørgensen er 75 år gammel - bliver der mulighed for at købe gården - dvs. at blive selvejer-bonde i stedet for fæstebonde.

Det er tænkeligt, at familiens økonomiske midler ikke har været tilstrækkelige til en 'fuld overtagelse' af gården. I hvert fald gennemføres handelen på denne måde:

 • Jørgen Hansen (Hans Jørgensens søn) køber hele gården af Grev Moltke, Jomfruens Egede

 • Han sælger straks gården videre til Peder Christensen fra Karise - men han beholder selv den 'nordlige lod' på 12 tdr. land, hvor 'Krinkelkær' så bliver bygget

 • Faderen Hans Jørgensen bliver boende som aftægtsmand hos Jørgen Hansen

Detaljerne i handlerne kan læses i:

Fra Jørgen Hansens køb kan fremhæves:
(tekst med kursiv skrift er ordret gengivelse af dokumentets tekst)

 • Sælger er Greve Christian Carl Henrik Moltke til Lystrup og Jomfruens-Egede Godser

 • Køber er Indsidder Jørgen Hansen af Frenderup

 • Det købte er den af hans Fader hidtil i fæstebesiddende Gaard i Frenderup By, Dalby Sogn, under Jomfruens-Egede Gods, der under Matr. nr. 2 staaer for Hartkorn 5 tdr. 3 Skjpr. 3 Fjdk,
  1 Alb., der skal indeholde et Areal af 49 11/14 Td. Land geometrisk Maal, hvorfor dog ikke indestaaes’

 • Købesummen udgør 6.500 Rigsdaler, der berigtiges ved kontant betaling af 2.500 Rigsdaler og udstedelse af panteobligation for 4.000 Rigsdaler

Fra salget til Peder Christensen kan fremhæves:

 • Sælger er Selveiergaardmand Jørgen Hansen af Frenderup

 • Køber er Ungkarl Peder Christensen af Carise

 • Det solgte er den mig Jørgen Hansen ifølge Kjøbekontakt af 11. f. M. tilhørende Gaard Matr. No 2 i Frenderup By, Dalby Sogn, Præstø Amt. staaende for Hartkorn 5 Tdr. 3 Skp. 3 Fk. 1 Alb. Gammelskat 42 Rd 77 S, med tilhørende Jorder, som skulle udgjøre et Areal af 49 11/14 Tdr Land geometrisk Maal, hvorfor dog ikke indestaaes, - derfra dog undtaget 12 Tønder Land geometrisk Maal, som jeg forbeholder mig og som bliver at fraskjære Lodden omtrentlig parallelt med det nordre Skjel indtil Aaen mod Øst samt særskilt at skyldsætte, - de til Gaarden hørende Bygninger som i Landets almindelige Brandforsikring under No 166 ere forsikrede for 1040 Rdl. med disses muur- og nagelfaste Appertinentier, samt af Besætning og Inventarium følgende Kjøberen foreviste gjenstande: 3 Heste, 5 Køer, 3 Kvier, 6 Faar, 1 Rensemaskine som eies i fællig med Gaardmand Lars Andersen, 1 Plow, 1 Harve, 1 Tromle, 1 Vogn, 1 Kjærne, 12 Sibøtter, 1 Mælkespand, 1 Skjærekiste, et Seletøi og Stængetræerne paa Staldlængden, samt en Griseso, naar den har faret.

 • Købesummen udgør 7.300 Rigsdaler, der berigtiges ved kontant betaling af 3.300 Rigsdaler og overtagelse af panteobligation til Greve C. Moltke for 4.000 Rigsdaler.

 • Eiendommen tiltrædes den _ April d. Aa., dog er Sælgeren og hans Familie berettiget til indtil 1. August d. Aa. at benytte Stedets Bygninger i Forening med Kjøberen, saaledes at de hver haver Dispositionsret over den ene af Stuerne i Stuehuset, medens den øvrige Leilighed er fælles.

 • Sælgeren forbeholdes Ret til i indeværende Foraar, forsaavidt saadant kan skee uden Skade for Jorden, at tage Grundsteen hvor han vil paa Lodden til den ny Bygning, han agter at opføre paa de forbeholdte 12 Tdr Land.

 • Saalænge Sælgerens Fader, Hans Jørgensen, lever, betaler Kjøberen aarlig Sælgeren 40 Rdl. som Bidrag til Aftægten til denne og som erlægges i hver 11. December Termin, første Gang den 11. December d. Aa.

Aftægtskontrakten mellem Hans Jørgensen og Jørgen Hansen lyder:

I anledning af at jeg i Dag har erholdt Skjøde paa Gaarden Matr. No. 2 i Frenderup, forpligter jeg mig herved til at svare min Fader Hans Jørgensen saalænge han lever følgende Aftægt:

 1. Indrettes til ham en god Beboelsesleilighed paa 4 Fag i Stuehuset i det af mig opførte nye Huus paa Matr. No. 2-b i Frenderup, hvilken Leilighed jeg fremtidig vedligeholder, og udlægges ham et Stykke Havejord paa c. 500 Kvadrat-alen tæt ved Huset.

 2. Leveres ham aarlig med gode, sunde og forsvarlige Varer:
  3 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg og 1 Td. Malt med Halvdelen 1’ Mai og 1’ November,
  6 Lispund Smør med 6 Pund maanedlig, 365 Kander nymalket Mælk, leveret med 1 Kande daglig, 1 Lispund Ost, 1 Fedesvin paa 8 Lispund mellem Mortensdag og Juul, 3 Favne kløvet Bøgebrænde i November Maaned, 4 Pund Uld med Halvdelen Foraar og Efteraar og 16 Rdl. i Penge hver 1’ November

 3. Gives ham fri Pleie og Passelse eller om forlanges lønnes og kostes en Pige for ham, ligeledes gives ham i Sygdomstilfælde fri Lægehjælp og Medicin, og de nødvendige Møllereiser besørges frit for ham.

Matrikulær opdeling:

Skødet fra Greve Moltke til Jørgen Hansen er den 28. november 1866 forsynet med påtegning om ejendommens nye opdeling:


At Matr. No. 2 i Frenderup By,
Dalby Sogn, der stod for

Hartkorn

Gammelskat *)

5 Tdr.

3 Sk.

3 Fdk.

1 Alb.

42 Rd. 77 Sk.

ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 10de Juli d. Aa. er forandret saaledes:

 

 

 

 

 

Matr. No. 2-a

4 Tdr.

1 Sk.

3 Fdk.

0 Alb.

32 Rd. 92 Sk.

Matr. No. 2-b

1 Tdr.

2 Sk.

0Fdk.

1 Alb.

9 Rd. 85 Sk.

det bliver hermed attesteret - Præstøe Amtstue 28de November 1866.

*) Gammelskat = Jordskat indført i 1844 - Afløses af 'Ejendomsskat' i 1903

Opdelingen i matr.nr. 2-a ('Skovgård' nu ca. 38 tdr. land) og 2-b ('Krinkelkær' ca. 12 tdr. land) er skitseret på kopi af matrikelkort fra 1866.

- - - - - - - - - - - -

Det fremgår ikke af dokumenterne, hvorledes Jørgen Hansen - i løbet af få måneder - kunne nå at bygge en ny ejendom (’Krinkelkær’) på matr.nr. 2-b.

Det vides heller ikke, hvordan byggeriet er blevet finansieret.

Fra handelen var der selvfølgelig et kontant overskud på 800 Rigsdaler - men kunne det mon række til opførelse af en ny, mindre landbrugsejendom?

Der synes ikke at være optaget lån til byggeriet. - Har 'gamle' Hans Jørgensen mon haft lidt på kistebunden?

 

Sidetop


 

Jørgen Hansen og hans familie - 1850-1907

Jørgen Hansen var den første ejer af Krinkelkær (fra 1866 til sin død i 1906).

Han var født i Frenderup d. 8. maj 1829, og han døde 77 år gammel
d. 16. oktober 1906.

Han fik altså ca. 40 år som 'selvejer-landmand' på ejendommen 'Krinkelkær' med et jordtilliggende på ca. 12 tdr. land - noget der vel kan betegnes som et parcelliststed eller en mindre gård. - I kirkebøger og folketællinger er skiftevis anvendt titlerne gårdmand, gårdejer og parcellist.

Som tidligere nævnt blev Jørgen Hansen i 1850 gift med Karen Sophie Hansdatter (f. 1828), som var datter af husmand Hans Nielsen og hustru Sara Pedersdatter i Rode. - Der var tale om et 'fætter/kusine-ægteskab', idet ægtefællernes mødre var søstre og døtre af gårdmand Peder Olsen i Rode.

I perioden 1850-1874 fik ægteparret 10 børn:

 • Hans Christian Jørgensen - F. 2/10-1850

 • Karen Jørgensen - F. 27/2-1852 - Min oldemor

 • Ane Marie Jørgensen - F. 9/6-1853

 • Anders Jørgensen - F. 18/2-1855

 • Niels Jørgensen - F. 8/11-1856 - Død af kighoste d. 10/2-1857 (3 mdr. gl.)

 • Dødfødt datter - F. 17/8-1858

 • Niels Christian Jørgensen - F. 23/3-1867 - Senere ejer af Krinkelkær 1907-1935

 • Sara Sophie Jørgensen - F. 16/9-1868

 • Dødfødt datter - F. 2/11-1871

 • Lars Frederik Jørgensen - F. 11/5-1874 - Senere ejer af Krinkelkær 1936-1941

Historien vil senere vise, at ud af de 7 levende børn er det kun døtrene Karen og Sara, der opnår at blive gift, og de bliver begge gift i en ret sen alder.
De 5 øvrige forbliver ugifte til deres død.

Ud fra oplysninger i folketællinger, kirkebøger m.m. kan i kronologisk orden berettes følgende om Jørgen Hansen og hans familie fra 1860 og frem til 1907: 

1860

Ved folketællingen i 1860 er familien registreret således:

Gaard nr. 2 (Skovgaard)
Hans Jørgensen, 69 , Enkemand, , Gaardmand og Husfader, Østeregede , Præstø Amt
Jørgen Hansen, 31 , Gift, Hans Søn og Indsidder, Her i Sognet
Karen Sophie Hansdatter, 32 , Gift, Sønnens Kone, Her i Sognet
Hans Christian Jørgensen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Jørgensdatter, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Anders Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Hendriksen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn
Marie Kirstine Hansen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Everdrup Sogn

1864

Hans Christian Jørgensen konfirmeret d. 2/10-1864 i Dalby kirke.
Karakterer: Kundskab/Mdlg. - Begreb/Mdlg - Forhold/Mg?

1866

Karen Jørgensen konfirmeret d. 8/4-1866 i Dalby kirke.
Karakterer: Kundskab/g. - Opførsel/mg

1866

Fra fæstebonde til selvejerbonde - Krinkelkær bygges - Se omtale ovenfor.

1867

Niels Christian Jørgensen født d. 23/3-1867 og døbt i Dalby kirke d. 30/5-1867som søn af Gmd. Jørgen Hansen og Hustru Karen Sophie Hansen (39 år) i Frenderup. - Gudmoder: Pigen Johanne Marie Andersen, Frenderup

1867

Ane Marie Jørgensen konfirmeret d. 6/10-1867 i Thureby kirke.
Karakterer: Kundskab/g. - Opførsel/mg

1868

Sara Sophie Jørgensen født d. 16/9-1868 som datter af Gaardmand Jørgen Hansen og Hustru Karen Sophie Hansen (40 år) i Frenderup.
Døbt i Dalby kirke d. 22/11-1868.
Gudmoder: Pigen Karen Sophie Jensen af Frenderup

1869

Anders Jørgensen konfirmeret d. 4/4-1869 i Dalby kirke.
Karakterer: Kundskab/Mg? - Begreb/Mg - Forhold/Mg

1871

Dødfødt datter født d. 2/11-1871

1874

Lars Frederik Jørgensen født d. 11/5-1874 som søn af Parcellist Jørgen Hansen og Hustru Karen Sophie Hansen (46 år) i Frenderup. - Døbt i Dalby kirke d. 4/7-1874.- Gudmoder: Gaardmand Jens Andersens Hustru Ane Marie Hansen.

1875

Jørgen Hansen og Karen Sophie må vel have fejret deres sølvbryllup?

1876

Jørgen Hansens fader - Hans Jørgensen - DØD d. 14/12-1876 (85 år gl.).
Han var således 'aftægtsmand' hos sønnen i 10 år.
Dødsattesten kan ses her.

1880

Ved folketællingen i 1880 er familien registreret således:

Boelsted - Matr. nr. 2b - Krinkelkær
Jørgen Hansen, 50 , Gift, Husfader, lever af Agerbrug, , Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Hansen, 52 , Gift, hans Hustru, , Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jørgensen, 26 , Ugift, deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Jørgensen, 24 , Ugift, deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Christian Jørgensen, 12 , Ugift, deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt
Sara Sofie Jørgensen, 11 , Ugift, deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Frederik Jørgensen, 5 , Ugift, deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt.

Hans Christian Jørgensen, 29 år, er fundet som ugift og Tjenestetyende hos gårdejer Lars Andersen i Frenderup (Elbogård)
Karen Jørgensen, 27 år, er fundet som ugift og Tjenestefolk hos gårdejer Christian Frederik Nielsen, Ulse Olstrup

1881

Niels Christian Jørgensen konfirmeret d. 10/4-1881 i Dalby kirke.
Karakterer: Kundskab/mg. - Opførsel/mg

1882

Sara Sophie Jørgensen konfirmeret d. 1/10-1882 i Thureby kirke.
Karakterer: Kundskab/g. - Opførsel/mg

1888

Lars Frederik Jørgensen konfirmeret d. 30/9-1888 i Tureby kirke.
Karakterer: Kundskab/mg. - Opførsel/mg.

1888

Karen Jørgensen (36 år) gift d. 1/12-1888 i Dalby kirke med Tjenestekarl Jens Christiansen (22 år) af Rode.
Forlovere: Brudens Fader Parcellist Jørgen Hansen i Frenderup og Indsidder Niels Peder Christiansen paa Rode Mark (brudgommens broder).

1890

Karen Jørgensen (38) - gift med Jens Christiansen, Ulse Olstrup - føder en søn:
Christian Carl Christiansen, født 10/1-1890 og døbt i Ulse kirke 30/3-1890.
Gudmoder: Pigen Marie Jørgensen, Frenderup (søster til Karen Jørgensen)
Faddere: Inds. Niels Peder Christiansen, Rode, Ungkarl Hans Andersen, Frenderup og Ungkarl Christian Jørgensen, Frenderup.
Christian Christiansen bliver senere ejer af Krinkelkær i perioden 1942-1960

1890

Ved folketællingen i 1890 er familien registreret således:

Gaard - Matr. nr. 2b - Krinkelkær
Jørgen Hansen, 60 , Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Hansen, 62 , Gift, Husmoder, , Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Jørgensen, 34 , Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Christian Jørgensen, 22 , Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederik Jørgensen, 15 , Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt.

Hans Christian Jørgensen (39) er fundet som ugift og Tjenestetyende og Arbejdskarl
hos gårdejer Lars Andersen i Frenderup (Elbogård).
Ane Marie Jørgensen  (36 år) er fundet som ugift og Husholderske hos gårdejer og enkemand Jens Andersen i Frenderup (’Kildeholm’).
Sara Sofie Jørgensen (21) er ikke fundet ved FT-1890.

1891

Jørgen Hansen optager et obligationslån på 1.000 kroner hos 'Diskonto, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn'.
Lånet er afdragsfrit og forrentes med 4% p.a.
På grund af Pengemarkedets forandrede Tilstand hæves renten til 4½% fra januar 1900. - Renteændringen er godkendt ved bevilling dateret 21. juni 1900 fra
Det Kongelige Danske Indenrigsministerium.

Det er ikke oplyst, hvad lånet skulle bruges til (ny bygning, redskaber?).

Se lånedokumentet her

1891

Karen Jørgensen (39) - gift med Jens Christiansen, Ulse Olstrup - føder en søn:
Hans Peter Christiansen, født 12/9-1891 og døbt i Ulse kirke 18/10-1891.

1894

Karen Jørgensen (42) - gift med Jens Christiansen, Ulse - føder en datter:
Johanne Sofie Christiansen, født 29/11-1894 ('Faster')

1900

Jørgen Hansen og Karen Sophie kan fejre guldbryllup.

1901

Sara Sofie Jørgensen (33 år) gift d. ??-1901 med Ungkarl Jens Jensen af Ulse Olstrup, født d. 27/4-1873 som søn af Parcellist Frederik Jensen.
Forlovere (’én for begge og begge for én’):
Ungkarl Niels Christian Jørgensen, Frenderup og
Parcellist Frederik Jensen, Olstrup

1906

Jørgen Hansen dør 77 år gammel d. 16. oktober 1906.
I januar 1907 overdrages ejendommen i Frenderup til sønnen Niels Jørgensen.

 

Sidetop


Overdragelse 1907 til Niels Jørgensen

Niels Jørgensen var søn af afdøde Jørgen Hansen.

Jørgen Hansens enke - Karen Sofie Hansdatter (79 år) - overdrager i 1907 ejendommen til sønnen Niels Christian Jørgensen (40 år).

Ejendommens areal er uændret fra 1866, og eneste prioritet i ejendommen er det lån på 1.000 kr., som Jørgen Hansen havde optaget i 1891.

For at overtage ejendommen skal Niels Jørgensen overtage lånet på 1.000 kr. og
betale 750 kr. til hver af sine 6 søskende = 4.500 kr. - De 6 søskende er angivet således:

 1. Hans Christian Jørgensen, Ungkarl i Frenderup

 2. Karen Jørgensen, gift med Husmand Jens Christiansen i Ulse

 3. Ane Marie Jørgensen, Ugift, Frenderup

 4. Anders Jørgensen, Ungkarl, Frenderup

 5. Sara Sofie Jørgensen, gift med Husmand Jens Jensen i Ulse Olstrup

 6. Frederik Jørgensen, Tømrer i Frenderup

Herudover skal moderen have en aftægtsydelse, der er noteret således:

Derhos skal Køberen og senere Ejere svare mig i min Levetid en aarlig Pengeafgift paa 250 Kroner der erlægges med en Fjerdedel forud den 1ste i hvert Kvartal, og endelig forbeholder jeg mig fri Bolig paa Ejendommen bestaaende af en Stue paa 2 Fag i den sydøstre Ende af Stuehuset og Ret til at benytte Stedets Post og til at færdes overalt paa Ejendommens Enemærker.
Stedets Ejer skal bekoste min - Karen Sofie Hansdatters - hæderlige og anstændige Begravelse.

Niels Jørgensen vælger at indfri lånet på de 1.000 kr., og han optager så et nyt lån på 5.000 kr. i Sparekassen for Faxe og Omegn. Lånet skal ikke afdrages - men forrentes med 4½% p.a. - Lånet indfries først i 1978.

Detaljerne i handelen kan ses i:

Niels Jørgensen er ejer og bruger af Krinkelkær i 28 år (1907-1935).

Sidetop


Tilkøb af jord 1915

Som tidligere nævnt har Krinkelkær fra starten i 1866 haft et jordtilliggende på ca. 12 tdr. land, hvilket på den tid vel blev kaldt et 'parcelliststed'.

I 1915 bliver ejendommen så til en 'gård', da Niels Jørgensen køber 3 jordlodder (matr. nr. 12, 13 og 14) med et samlet areal på ca. 18 tdr. - Til Krinkelkær hører nu ca. 30 tdr. land.

Sælger af jordlodderne er gårdejer Hans Andersen, Frenderup.
Købesummen udgør 10.000 kr. i kontant betaling.

Til delvis finansiering af jordkøbet optager Niels Jørgensen et nyt lån på 8.000 kr. i Sparekassen for Faxe og Omegn - Afdragsfrit og til en rente på 4½% p.a.

Handelens detaljer kan ses i:

Sidetop


Bygning af nyt stuehus - 1932

Det oprindelige stuehus fra 1866 har jeg desværre ingen billeder af!

'Stuehuset er ret monumentalt, og mange forbipasserende tror, at det er et Gamles Hjem'.
Sådan omtaler Arne Majvang det nye stuehus i sin sognehistorie.

Når man ser billedet til højre (fra ca. 1948), så har han vel ikke helt uret?

Krinkelkær - Ca. 1948
Krinkelkær - Ca. 1948

Jeg har endnu ikke fundet dokumenter, der præcist kan tidsfæste bygningen af det nye stuehus, men et familiemedlem mener, at årstallet 1932 er muret ind i den ene gavl med sorte sten.

På det tidspunkt boede 4 ugifte brødre sammen på Krinkelkær.
De var henholdsvis 82, 77, 65 og 58 år gamle - og det var vel på tide, at de fik hver sit værelse? - Eller kan det mon tænkes, at de ikke altid kunne være i stue sammen?

Det kunne også være interessant at vide, hvad det i 1930'erne har kostet at bygge så stort et hus?

Kan man gætte på, at de 5 søskende gennem årene har været sparsommelige og 'lagt lidt til side', så de i fællesskab har kunnet finansiere byggeriet? - Der er i hvert fald ikke optaget noget nyt lån.

Arven fra den nyligt afdøde søster (Marie) er måske brugt til byggeriet?
 

Sidetop


Overdragelse 1936 til Frederik Jørgensen

Niels Jørgensen dør som ungkarl d. 16/9-1935. Han blev 68 år gammel, og var ejer af Krinkelkær i 28 år.

Hans arvinger er de efterlevende 5 søskende:

 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup (85 år)

 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev (84 år)

 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup (81 år)

 4. Sara Sofie Jensen f. Jørgensen, Rode Mark (68 år)

 5. Tømrer Frederik Jørgensen, Frenderup (62 år)

Arvingerne overtager boet til privat skifte, og ved arveudlægsskøde dateret 3. juli 1936 overdrages ejendommen til den yngste broder og medarving Lars Frederik Jørgensen.

Frederik Jørgensen overtager ejendommen for en købesum på 29.000 kr. - svarende til ejendomsvurderingen.

Købesummen udredes på denne måde:

Overtagelse af prioritetsgæld til Sparekassen for Faxe
og Omegn iflg. 2 pantebreve..................................................................


13.000 kr.

Udstede pantebreve til Hans Christian Jørgensen og
Anders Jørgensen (2 x 4.000 kr.)...........................................................


8.000 kr.

Kontant betaling til Sara Sofie Jensen....................................................
(Søsteren Karen Christiansen modtog sin arvelod i form af et
'Boet tilhørende Aktiv')

4.000 kr.

Overtagelse af løs gæld, betaling af arveafgift - Anslået..............................

4.000 kr.

I alt .......................................................................................................

29.000 kr.

Frederik Jørgensen er ejer og bruger af Krinkelkær i ca. 5 år (1936-1941).

Sidetop


Overdragelse 1942 til Christian Christiansen - Min farfar

Frederik Jørgensen dør som ungkarl 67 år gammel d. 23/9-1941.

Hans arvinger er de efterlevende 4 søskende:

 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup (91 år)

 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Aas (89 år)

 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup (86 år)

 4. Sara Sofie Jensen f. Jørgensen, Rode Mark (73 år)
  (Husmand Jens Jensens Hustru)

Arvingerne overtager boet til privat skifte, og pr. 1. januar 1942 overdrages Krinkelkær
til Karen Christiansens ældste søn - Dræningsmester Christian Carl Christiansen (52 år)
af Ulse Olstrup Mark.

Ejendommen har matr.nr. 2-b, 12, 13 og 14 af Frenderup by - af Hartkorn 2 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk. og 2 Alb. - og ejendomsvurderingen lyder på 29.000 kr. (heraf grundværdi 14.200 kr.)

Købesummen udgør 47.800 kr. - heraf 17.800 kr. for 'Løsøre' - der udredes således:

Overtagelse af prioritetsgæld til Sparekassen for Faxe
og Omegn iflg. 2 pantebreve..................................................................


13.000 kr.

Overtagelse af 2 tinglyste pantebreve (udstedt) i 1936
til Hans Christian Jørgensen og Anders Jørgensen (2 x 4.000 kr.)..............


8.000 kr.

Udstedelse af nye pantebreve til arvingerne:
Hans Christian Jørgensen......................................................................
Anders Jørgensen...................................................................................
Karen Christiansen..................................................................................
Sara Sofie Jensen..................................................................................


7.875 kr.
7.875 kr.
5.625 kr.
5.000 kr.

Restkøbesummen er berigtiget ved refusion i skatter og afgifter...................

425 kr.

I alt .......................................................................................................

47.800 kr.

Skøde dateret 31. januar 1942 kan i sin helhed læses her.
 

De nye ejere - Christian og Marie Christiansen - flytter ind på Krinkelkær d. 3. april 1942, hvor de tilflytter fra Ulse Olstrup.

Christian Jørgensen og Anders Jørgensen bliver boende på Krinkelkær som 'pensionærer' indtil de begge dør i 1946 - henholdsvis 95 og 91 år gamle.

Så vidt vides har Christian og Marie Christiansens yngste søn - Ejler Mørkeberg Christiansen f. 1923 - boet hos forældrene i nogle år. Muligvis helt frem til 1948, hvor han bliver gift med Lisa Broch (f. 1928 og datter af vognmand Alfred Broch i Fakse).

Christian Christiansen er ejer og bruger af Krinkelkær i 18 år (1942-1960).
 

Sidetop


Overdragelse 1960 til Frederik Mørkeberg Christiansen - Min far

Christian Christiansen fylder 70 år d. 10. januar 1960.

Samme år (pr. 1/7-1960) overdrager han Krinkelkær til sin næstældste søn, forpagter Jens Frederik Mørkeberg Christiansen(46 år) - boende i Vester Egede.

Selv flytter Christian Christiansen med sin kone Marie til et nyt hus, der bygges lige syd for Krinkelkær.

Krinkelkær har stadig matr.nr. 2-b, 12, 13 og 14 af Frenderup by - af Hartkorn 2 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk. og 2 Alb. - Det er uændret siden Christian Christiansen overtog ejendommen i 1942. Ejendomsvurderingen lyder nu på 85.000 kr. (heraf grundværdi 29.000 kr.)

Købesummen udgør 91.740 kr. (heraf 2.200 kr. for 2 heste) - der udredes således:

Overtagelse af prioritetsgæld til Faxe Sparekasse
iflg. 2 pantebreve på oprindeligt 13.000 kr. - Restgæld..............................


12.364,15 kr.

Overtagelse af prioritetsgæld til Creditkassen for
Landejendomme - Oprindeligt 22.500 kr. - Restgæld...............................
Overtage nyt lån hos samme.................................................................


21.376,48 kr.
24.000,00 kr.

Overtagelse af kassekredit i Haslev Bank.................................................

12.000,00 kr..

Udstedelse af pantebrev til sælgeren........................................................
Pantebrevet er afdragsfrit og forrentes med 6% p.a. - Det skal indfries efter sælgernes død, og da at betale til køberens medarvinger uden andel til ham selv.

22.000,00 kr.

I alt ......................................................................................................

91.740,63 kr.

Købekontrakt dateret 26. juli og skøde dateret 1.oktober 1960 kan læses her.

De nye ejere - Frederik og Olga Christiansen - flytter ind på Krinkelkær d. 1. december 1960. Deres børn Vagn, Annie, Irene og Kjeld bor dem i kortere eller længere tid.

Frederik Christiansen er ejer og bruger af Krinkelkær i 18 år (1960-1978).

 

Sidetop


Krinkelkær sælges ud af slægtens eje - 1978

Frederik Mørkeberg Christiansen bliver slægtens sidste ejer af Krinkelkær.

Ved udgangen af 1978 - hvor han er næsten 65 år gammel - sælger han gården til Ingrid Schwartz fra Himlingeøje. Han havde da ejet og drevet gården i 18 år.

Salget er sikkert ikke sket uden vemod - men der var ingen i slægten, der havde lyst til at overtage gården, som ellers havde været i slægtens eje siden 1866 - dvs. i 112 år.

I den sidste del af Frederik Christiansens ejertid var der sket et mageskifte med nogle naboejendomme (omfordeling af jord). - Ejendommen har nu matr. nr. 2-b, 12, 13-a og
13-b af Frenderup by - med et areal på 16,5 ha. eller ca. 30 tdr. land.

Salgssummen udgør 1.350.000 kr. - der udredes således:

Overtagelse af prioritetsgæld til Forenede kreditforeninger.
3 lån med en restgæld på.........................................................................


206.158 kr.

Overtagelse lån i Haslev Sparekasse med en restgæld på...........................

8.250 kr.

Optagelse af nyt ejerskiftelån i Forenede Kreditforeninger............................

500.000 kr.

Kontant betaling ved underskrift af betinget skøde.......................................

50.000 kr.

Deponering af..........................................................................................
der frigives til sælger når tinglyst skøde foreligger

300.000 kr.

For restkøbesummen udstedes pantebrev(e) til sælgeren............................

285.582 kr.

I alt ........................................................................................................

1.350.000 kr.

Fotokopi af 'Betinget skøde' (ikke underskrevet) kan læses her.

Efter de gældende regler om fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendomme måtte betales 315.550 kr. i 'kapitalvindingsskat'. - Se beregning her.

Frederik og Olga Christiansen flytter i december 1978 til ejendommen Tranevej 5 i Rønnede, som de pr. 11/12-1978 har købt af tømrersvend Jens Andersen.
Købesummen udgør 440.000 kr.
 

Sidetop


Slægtsnotater med tilknytning til Krinkelkær - 1907-1978

I dette afsnit har jeg forsøgt at samle flere data om 'Krinkelkær-slægten'
for perioden 1907-1978 - i kronologisk orden.
Se tilsvarende oplysninger for perioden ca. 1850-1907 og perioden ca. 1650-1866.

 

1907

Niels Jørgensen (51 år) overtager Krinkelkær efter faderens død. - Se omtale

1912

Karen Jørgensens søn Christian Carl Christiansen (22 år) gift d. 14/5-1912 med Marie Karoline Mørkeberg (18 år - og datter af Frederik Thorvald Christian Mørkeberg og hustru Karen Mari Jensen).

1912

Hans Villy Mørkeberg Christiansen bliver født d. 21/5-1912 i Ulse sogn.
Søn af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg (18 år).

1914

Jens Frederik Mørkeberg Christiansen - bliver født d. 10/2-1914 i Ulse sogn.
Søn af Christian C. Christiansen og Marie K. Mørkeberg.

1914

Karen Sofie Hansdatter dør d. 23. oktober 1914 - Hun blev 86 år gammel - Hun var enke efter den første ejer af Krinkelkær, Jørgen Hansen.

1915

Niels Jørgensen tilkøber jord, hvorved Krinkelkærs jordtilliggende forøges fra 12 til 30 tdr. land - Se omtale

1915

Karl Henry Mørkeberg Christiansen - bliver født d. 4/7-1915 i Ulse sogn.
Søn af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg.

1916

Else Kathrine Mørkeberg Christiansen - bliver født d. 28/9-1916 i Ulse sogn.
Datter af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg.
NB. Død 3½ år gl. i 1920

1920

Else Kathrine Mørkeberg Christiansen - dør d. 24/3-1920 - 3½ år gammel.
Datter af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg.

1921

Folketællingen i 1921 viser, at Krinkelkær er beboet af 5 ugifte søskende:

Gaard - Matr. nr. 2b - Krinkelkær
Niels Jørgensen, 23/3-1867, Ugift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gaardejer
Ane Marie Jørgensen, 9/6-1853, Ugift, Dalby, Husbestyrerinde, Landbrug
H. Christian Jørgensen, 2/10-1850, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug, Arb.
Anders Jørgensen, 18/2-1855, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug, Arb.
Frederik Jørgensen, 11/5-1874, Ugift, Dalby, Slægtning, Tømrermester 

1923

Ejner Ejler Mørkeberg Christiansen - bliver født d. 9/10-1923 i Ulse sogn.
Søn af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg (29 år).

1925

Jens Mørkeberg Christiansen - bliver født d. 12/8-1925 på Fakse Sygehus.
Søn af Christian Carl Christiansen og Marie Karoline Mørkeberg (31 år).
NB. Død 10 år gl. i 1936

1931

Ane Marie Jørgensen, Frenderup dør d. 21. november 1931.
Hun døde ugift og 78 år gammel. Arvinger er hendes 6 søskende.

Udskrift af skiftebogen kan læses her

Ca.
1931

Der bygges nyt stuehus til Krinkelkær.
Se omtale.

1935

Niels Jørgensen dør 68 år gammel som ungkarl d. 16/9-1935.
Ejer af Krinkelkær 1907-1935. - Arvinger er hans 5 søskende.

1935

J. Frederik Mørkeberg Christiansen (21 år) kommer 1/11-1935 til Krinkelkær - sandsynligvis som en slags 'forkarl' eller bestyrer.
Tilflyttet fra: Henriettelund i Testrup.
Han er på Krinkelkær indtil 3/11-1936, hvor han rejser til Høng Husmandsskole.

1936

L. Frederik Jørgensen (62 år) overtager Krinkelkær ved broderens død.
Se omtale

1936

Søn af Christian og Marie Christiansen
Jens Mørkeberg Christiansen dør d. 29/5-1936 (10 år gl.).
Dødsårsag - Noget med en ulykke med en ’vandvogn’ i Ulse.

1937

Christian og Marie Christiansen fejrer sølvbryllup i Ulse Olstrup - 14. maj 1937
 Se foto

1939

Søn af Christian og Marie Christiansen
Hans Villy Mørkeberg Christiansen (27) gift d. 6/5-1939 i Ulse Kirke (?) med Nelly Christine Sophie Olsen (f. 1911 i Himlingeøje som datter af Christen Olsen og Karen Sofie Nielsen).

1941

J. Frederik Mørkeberg Christiansen (27 år) kommer tilbage til Krinkelkær d. 18/4-1941 (fra gårdejer Johs. Frandsen i Bårse).
Han bliver d. 2/5-1941 gift i Toksværd kirke med 'ugift husassistent' Olga Sofie Dorthea Rasmussen født 21/6-1920 og datter af Rasmus Andreas Rasmussen og Karen Sofie Hansen.  - Se foto
Nu mange år efter kan man spekulere lidt over, hvor 'morsomt' det mon har været for en 21-årig, nygift og gravid bestyrerkone at komme til Krinkelkær, hvor der boede 3 gamle mænd (Christian Jørgensen, 91 år - Anders Jørgensen, 86 år - og ejeren Frederik Jørgensen på 65 år).

1941

Lars Frederik Jørgensen dør 67 år gammel som ungkarl d. 23/9 1941.
Ejer af Krinkelkær 1936-1941.  - Arvingerne er hans 4 ældre søskende.

1941

Forfatteren af dette notat - Jens Vagn Mørkeberg Christiansen - bliver født på Krinkelkær d. 14/11-1941. - Døbt i Dalby kirke d. 21/12-1941.
Søn af bestyrer Frederik Mørkeberg Christiansen og Olga S. D. Rasmussen.

1942

Christian Christiansen (52 år og søn af Karen Jørgensen) overtager Krinkelkær
pr. 1/1-1942 - Se omtale.
Han og hustruen - Marie Karoline Mørkeberg - flytter ind på gården d. 3/4-1942.
De tilflytter fra hus (matr.nr. 4-g) i Ulse Olstrup.

Deres søn - og hidtidig bestyrer på Krinkelkær - Frederik Mørkeberg Christiansen - flytter samtidig med familie til Ulse Olstrup (som lejer i forældrenes hus).

1946

Hans Christian Jørgensen dør på Krinkelkær d. 20/2-1946.
Han døde ugift og blev 95 år gammel

1946

Karen Jørgensen - Christian Christiansens mor - dør d. 2/5-1946 i Dalby sogn.
Hun døde som enke og blev 94 år gammel.

1946

Anders Jørgensen dør på Krinkelkær d. 5/12-1946.
Han døde ugift og blev næsten 92 år gammel

1946

Søn af Christian og Marie Christiansen
Karl Henry Mørkeberg Christiansen (31) gift d. 16/11-1946 med Trine Kirstine Rita Petersen (f. 1922) som datter af Christian Pedersen og Birte Christoffersen. - Se foto

1948

Søn af Christian og Marie Christiansen
Ejner Ejler Mørkeberg Christiansen (24) GIFT d. 8/5-1948 i Fakse Kirke med Lisa Marie Broch (f. 16/11-1928 som datter af Alfred Laurits Vilhelm Broch og Anna Betty Marie Larsen). - Se foto

1949

Sara Sophie Jørgensen dør d. 18/2-1949 - Hun blev 80 år gl.

1960

Frederik Mørkeberg Christiansen (46 år og Christian Christiansens næstældste søn) overtager Krinkelkær pr. 1/7-1960.
Se omtale.
Han og hustruen - Olga - flytter ind på gården d. 1/12-1960.
De tilflytter fra Vester Egede.
Christian og Marie Christiansen flytter samtidig til nybygget hus ved Krinkelkær.

1962

Datter af Frederik og Olga Christiansen
Birgit Christiansen f. 26/9-1943 - bliver d. 6/1-1962 gift med Svend Møller Nielsen f. 2/2-1938, søn af Charles og Gerda Nielsen, Gøderup.
Se foto

1964

Datter af Frederik og Olga Christiansen
Irene Christiansen f. 31/5-1947 - bliver d. 7/3-1964 gift med Karl Erik Rasmussen f. 10/11-1938, søn af Laurits og Emma Rasmussen, Jenstrup.
Se foto

1965

Søn af Frederik og Olga Christiansen
Jens Vagn Mørkeberg Christiansen f. 14/11-1941 - bliver d. 15/5-1965 gift med Grethe Solveig Johannessen f. 9/10-1942, datter af Johannes og Dagny Johannessen i Høsten.
Se foto

1966

Frederik (52 år) og Olga (46 år) Christiansen fejrer deres sølvbryllup på Krinkelkær
d. 2/5-1966 - Se foto

Det er første sølvbryllup på Krinkelkær siden 15/11-1875, hvor de daværende ejere Jørgen Hansen og Karen Sophie Hansdatter kunne fejre samme begivenhed (intet foto).

1968

Datter af Frederik og Olga Christiansen
Annie Christiansen f. 7/2-1945 - bliver d. 13/4-1968 gift med Erling Kragh
f. 22/4-1945, søn af Thorvald og Karen Kragh, Dalby Borup.
Se foto

1971

Christian Carl Christiansen dør 81 år gammel d. 1/3-1971.

1972

Søn af Frederik og Olga Christiansen
Kjeld Mørkeberg Christiansen f. 14/5-1958 - bliver konfirmeret d. 7/5-1972.

1976

Marie Karoline Christiansen f. Mørkeberg dør 82 år gammel d. 2/11-1976.
Iflg. bo-opgørelsen efterlader hun en arvebeholdning på 221.600 kr.
 

1978

SLÆGTEN FORLADER KRINKELKÆR EFTER 112 ÅRS EJERSKAB. .
Som den sidste ejer i slægten sælger Frederik Christiansen Krinkelkær ved udgangen af 1978. - Se omtale

Sidetop


Forfatter: Vagn Mørkeberg Christiansen 

gixmo.dk

 

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021